28 arbeidsdødsfall i 2020

28 arbeidsdødsfall i 2020

Arbeidstilsynet har publisert en foreløpig oversikt over arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2020. Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 28 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2020, fordelt på 27 ulykker. Til tross for et annerledes år, der koronapandemien har preget arbeidslivet i stor grad, holder antall arbeidsskadedødsfall seg på samme nivå som vi har sett de senere årene.

I 2019 var det 29 arbeidsskadedødsfall, mens det i 2018 og 2017 omkom 27 arbeidstakere på jobb. Gjennomsnittet for siste tiårsperiode er 35 arbeidsskadedødsfall per år. De tre siste årene har det kun vært menn som har omkommet i arbeidsulykker.

– Selv om vi de siste årene har registrert et lavere antall arbeidsskadedødsfall enn tidligere, er hvert dødsfall ett for mye, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Ulykker kan og skal forebygges, og det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk for å hindre at ulykker oppstår, sier Vollheim.

TrudeVolheim arbeidstilsynet

Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet
Foto: Arbeidstilsynet

Bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagring, og jordbruk, peker seg ut med 75 prosent av arbeidsskadedødsfallene i 2020. Til tross for et spesielt år i arbeidslivet med en pågående pandemi, er det kun registrert en liten nedgang i sysselsettingen i disse tre ulykkes utsatte næringene fra 2019 til 2020, og vi ser også at antall arbeidsskadedødsfall i disse næringene holder seg på samme nivå som de siste år.

Flest arbeidsskadedødsfall i bygge- og anleggsvirksomhet

Historisk sett er bygge- og anleggsvirksomhet den næringen med flest arbeidsskadedødsfall per år. Det er også den næringen med flest registrerte arbeidsskadedødsfall i 2020, med åtte registrerte dødsfall, mot ni i 2019. Gjennomsnittlig har det omkommet syv personer per år i næringen i siste femårsperiode.

To arbeidstakere i næringen omkom i fallulykker, to i trafikkulykker, én ble truffet av fallende gjenstand, én ble skadet av maskin, én veltet med dumper og én kjørte ut med ATV. Fire av ulykkene involverte kjøretøy i bevegelse. Tre av de omkomne i næringen var utenlandske arbeidstakere.

I tillegg til de åtte offisielle arbeidsskadedødsfallene var det i 2020 ett arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg hvor arbeidstaker var ansatt i et bemanningsforetak. Dette dødsfallet inngår i statistikken for næringen forretningsmessig tjenesteyting.

Kjøretøy og kjørbart arbeidsutstyr er fellestrekk for mange av arbeidsskadedødsfallene

14 av de 28 arbeidsskadedødsfallene i 2020 skjedde ved bruk av kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr som traktor, anleggsmaskin eller landbruksmaskin. Dette inkluderer åtte arbeidstakere som omkom i til sammen syv trafikkulykker, i tillegg til seks arbeidstakere som omkom i arbeidsulykker med kjørbart arbeidsutstyr.

Fem av arbeidstakerne som omkom ved bruk av kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr var registrert i næringen transport og lagring, fem i bygge- og anleggsvirksomhet, tre i jordbruk og én i forretningsmessig tjenesteyting.

Kjøretøy og kjørbart arbeidsutstyr går igjen ved dødsulykkene hvert år. Det er mye energi involvert ved bruk av kjøretøy og annet kjørbart arbeidsutstyr, og når man mister kontrollen på energien kan det få fatale konsekvenser.


Ti utenlandske arbeidstakere omkom i 2020

I 2020 omkom ti utenlandske arbeidstakere. Det er det høyeste antallet siden 2016, og utgjør 36 prosent av arbeidsskadedødsfallene for 2020. Gjennomsnittlig har det omkommet syv utenlandske arbeidstakere per år i siste femårsperiode. Fire av de utenlandske arbeidstakerne som omkom i 2020 kom fra Polen, mens det var én arbeidstaker fra hvert av landene Irak, Kroatia, Nederland, New Zealand, Spania og Sverige som omkom på jobb i 2020.

Tre av de utenlandske omkomne var ansatt i bygge- og anleggsvirksomhet, to i transport og lagring, to i forretningsmessig tjenesteyting, én innen industri, én i overnattings- og serveringsvirksomhet og én i helse- og sosialtjenester. Én av de utenlandske arbeidstakerne omkom på arbeid for norsk virksomhet i utlandet.

– Vi vet at utenlandske arbeidstakere kan være eksponert for høyere risiko enn norske arbeidstakere da de ofte har mer risikofylte arbeidsoppgaver, sier Vollheim. – Arbeidsgivere i risikoutsatte næringer og arbeidsgivere til utenlandske arbeidstakere har et særskilt ansvar for å ivareta sikkerheten til arbeidstakerne. I 2020 ser vi et noe høyere antall utenlandske arbeidstakere som har omkommet på jobb enn vi har sett de siste årene. Men det er likevel for tidlig å si noe om dette er et tegn på at den nedgangen vi har sett de siste årene har snudd. Det er små tall, og endringer fra ett år til et annet gir ikke grunnlag for å trekke konklusjoner om trender.

 

 Atikkelen er også publisert i Kranteknikk nr. 1-2021 - les flere artikler fra Kranteknikk her