Status i KranTeknisk Forening og Quality Norway som følge av Korona-pandemien

Status i KranTeknisk Forening og Quality Norway som følge av Korona-pandemien

 

Erik KTFweb
Av Erik Myroldhaug, redaktør i Kranteknikk

12. mars startet en omfattende prosess med å ivareta kompetansetilbudet ved å legge om til kurs i digitalt format.

Det ble innført omfattende tiltak for å begrense smittespredningen i Norge den 12. mars og noen av disse ble utvidet i dagene som fulgte. Blant annet ble alle barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner stengt, alle kultur- og idrettsarrangementer ble avlyst. En rekke typer virksomheter der tett fysisk kontakt er uunngåelig, inkludert blant annet frisører, ble pålagt å holde stengt. Det ble generelt oppfordret til økt bruk av hjemmekontor der det var mulig.

På samme tidspunkt besluttet Quality Norway seg for å kansellere eller utsette samtlige kurs og konferanser som var planlagt i perioden frem til 1.9.2020.
I tillegg til dette innførte selskapet smittevernstiltak i henhold til FHI’s til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Dette var altså starten på det hele som etter hvert er blitt en krevende situasjon både for Kranteknisk Forening og for Quality Norway som skal stå for kurs og andre aktiviteter i foreningen.

I perioden etter 12. mars har Quality Norway «bygget» om en rekke kurs til digitalt format og vi har i 2. kvartal gjennomført over 30 arrangementer med over 500 deltagere. KTF gjennomførte også et digitalt medlemsmøte med over 50 deltagere.

KTF og Quality Norway(QN) samarbeider tett for å kunne tilby markedet og spesielt KTFs medlemmer et optimal kurs- og konferansetilbud, med en blanding av fysiske og digitale arrangementer utover høsten. Jeg har snakket med styreleder i KTF, Hermod Pettersen og daglig leder i QN, Arild Nybø som beskriver situasjonen nærmere og hvordan de ser på situasjonen slik som den nå har utviklet seg.

 

KranTeknisk Forening

 HermodPettersen

Hermod Pettersen, styreleder i KranTeknisk Forening.

 Hermod Pettersen forteller at aktivitetene i foreningen bærer stort preg på den situasjonen som verden og landet nå er inne i. Smittesituasjonen har medført at det ikke har vært mulig å gjennomføre tradisjonelle kurs, konferanser og møtevirksomhet som tidligere. I tillegg har selskapene satt klare begrensninger i reisevirksomheten til sine ansatte.
Gjennomføring av kran- og løfteoperasjoner blir imidlertid stort sett gjennomført som tidligere både landbasert som offshore. Behovet for opplæring, kontroll og vedlikehold er derfor til stede som før. KTF, i samarbeid med QN, arbeider derfor aktivt med å omstille seg tilpasset den situasjonen som vi nå er inne i.

Opplæringen innenfor de fleste felt har en stor knekk. Dette har medført et visst frafall hos de minste og de som ikke har hatt tilstrekkelig økonomi til å holde ut i dårlige tider.
Ett av årets høydepunkter i foreningen var årsmøtet og fagdagene som skulle gjennomføres på Gardermoen 1.-2. april. Det var som vanlig mange påmeldte og det var i tillegg til gjennomføring av selve årsmøtet som vanlig lagt opp til et interessant faglig program bestående av tema som nytt fra Ptil, opplæring og kompetanse, kransikkerhet, diverse tema vedrørende kraner, sertifiseringsordningen og ansvarsforhold ifm forsikringssaker. Det hele skulle bli avsluttet med ekskursjon til Forsvarets kompetansesenter for logistikk på Sessvollmoen hvor det var lagt opp til en presentasjon av løfteaktiviteter i Forsvaret. Dessverre måtte det fysiske årsmøtet kanselleres, og det ble i stedet gjennomført digitalt. Her deltok 22 stemmeberettigede. Foreningen har på denne måten gjennomført et formelt godkjent årsmøte med valg og hvor årsberetning, regnskap, budsjett, kontingent for inneværende år samt justering av vedtekter er blitt gjennomført.

Et annet høydepunkt som Hermod trekker frem, er den intensjonale krankonferansen som etter planen skulle gå av stabelen i Aberdeen i tiden 21. – 23. april. Denne gange skulle det også være en jubileumsmarkering ved at dette var den 25. konferansen i rekken siden oppstarten i 1996. I første omgang ble konferansen utsatt til i slutten av november dette året, men ut fra dagens situasjon ble det fort klart at dette ikke var gjennomførbart.

Komiteen arbeider nå med, forhåpentligvis, å kunne gjennomføre konferansen i Aberdeen til høsten neste år. Svein Anders Eriksson har vært primus motor for og leder av denne siden oppstarten i 1996. Han har uttalt at han gir seg etter at den 25. konferansen er blitt gjennomført.

KTF deltar i stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. Stiftelsens formål er å arbeide for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring. Hermod Pettersen, Trond Fossheim og Bjarne Roland deltar her på vegne av foreningen. Det er så langt etablert fire arbeidsgrupper som vi deltar i:

  • Leveransekrav - Utførelse - Planlegging - Kompetanse

KTF har tatt på seg et stort ansvar til å formidle kunnskap til bransjen gjennom en rekke kurs og seminarer. KTF er også i stor grad avhengig av inntekter herfra for de aktiviteter som foreningen legger opp til gjennom utbytte fra QN som står som fysisk arrangør av arrangementene. 

For å ivareta bransjen sitt behov for kompetanse og til erstatning av foreningen sine tradisjonelle kurs, er det i samarbeid med QN utført et omfattende arbeide med å lage nett-baserte løsninger på kurs og arrangementer som er egnet til det. Det er så langt utarbeidet opplegg for gjennomføring av 9 arrangementer som vil bli formidlet på nettet. I tillegg er det arbeid på gang med kombinerte løsninger i forhold til fysisk oppmøte og livestreaming for arrangementer som er egnet til det.

Hermod er klar på at nettbaserte løsninger er et godt alternativ til å formidle teoretiske tema. Imidlertid må kurs med praktisk innhold fortsatt bli gjennomført på gamlemåten med fysisk tilstedeværelse og presiserer at myndighetene sine smittevernråd vil bli fulgt til punkt og prikke.

 

Quality Norway

ArildNybø1

Arild Nybø, daglig leder i Quality Norway.


Etter en periode med kraftig omstilling både i produktportefølje og i organisasjonen så satses det nå kraftig fremover. Arild Nybø forteller at Quality Norwaysitt fokus de nærmeste 18 månedene vil være å digitalisere den eksisterende kursporteføljen i den grad dette er mulig. Videre vil det bli arbeidet med å utvikle nye og «brede» digitale kurs som potensielt vil kunne ha et stort nedslagsfelt. Det vil også bli satset på å etablere nye samarbeidspartnere innen nye fagområder, ala Marstrander og MycoTeam, som kan bidra til å utvide Quality Norways produktområde.

Det gjelder å finne denne optimale balansen mellom å gjennomføre kurs som fysiske kurs og/eller som digitale kurs. Vi tror det alltid vil være behov for å møtes, for å bygge nettverk sier Arild Nybø. Men vi tror også at «den nye normalen» vil kreve at vi har digitale tilbud på hele eller deler av kursene. Kanskje digitalt tilbud på teoridel og fysisk samling for de deler av kurset som krever praktiske øvelser er veien å gå?

Vi opplever at både kursdeltagere og ikke minst arbeidsgivere ønsker mere «kosteffektive» kurs, dvs mindre reising og mindre antall døgn på fysiske kurs.
Derfor må vi i fremtiden kunne levere kurs og konferanser i flere former og formater.

Kjernekompetansen i Quality Norway skal fremover bestå av:

  • Utvikling av nye produkter (prosjektledelse fra ide til produkt)
  • Produksjonskapasitet. Vi skal levere sekretaritatskompetanse og kapasitet, og vi skal levere kurs og konferanser:
    - Fysiske kurs og konferanser
    - Nettbaserte, interaktive kurs
    - Live streaming (direkte sendinger) fra aktuelle kurs og konferanser
  • Salgskompetanse og bestiller kompetanse innenfor alle former for markedsføring

Kurs og konferanser vil bli gjennomført både som fysiske kurs og/eller som live streaming samt som nettbaserte kurs. Kurs med praktisk innhold vil fortsatt bli gjennomført som fysiske kurs, men det vil bli vurdert om teoretisk del av disse kursene kan bli gjennomført digitalt. Det er også en klar målsetting om at Quality Norway fortsatt skal levere gode sekretariats tjenester til eierforeningene og tilsluttede foreninger.

Fokus på salg vil bli styrket med kommersiell innpakning, bedre beskrivelse av produktene og forsterket fokus på salgsmetodikk. Videre skal det utnyttes synergier og krys-salg mellom fagområdene for å utvide nedslagsfeltet til potensielle kunder. Quality Norway vil teste ut nye formater på arrangementene i form av minikonferanser, treningsleirer og camper.

På grunn av lavere aktivitet på kurs og konferanser, har det vært nødvendig med en viss nedbemanning i selskapet. Det er også gjort nye vurderinger med hensyn til kjernekompetansen i organisasjonen (se beskrivelse over). Som en konsekvens av dette er organisasjonen blitt redusert med 3,5 årsverk. Dette har blant annet medført at KTFs administrasjonsleder, Ole Tufte, har sluttet.

Daglig leder i KTF Arild Nybø vil, i samarbeid med fagpersoner i sitt team hos Quality Norway, ivareta drift og videreutvikling av KTF i henhold til KTFs styre sine retningslinjer, ønsker og beslutninger.

Sammen med KTF vil det denne høsten og kommendevinter bli satt opp en rekke aktuelle kurs og mindre konferanser. Følg derfor med på www.ktf.no eller på www.qualitynorway.no hvor det til enhver tid vil fremgå oppdaterte oversikter.