KTF STANDARD

KTF-standarden er utviklet av KranTeknisk Forening i samarbeid med medlemmene for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet og etablere en god praksis ved bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anleggsbransje.

Videre er det meningen at denne KTF-standarden skal ivareta myndighetskrav. KTF-standarden er basert på anerkjente internasjonale standarder, med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle omforente krav i norsk industri, bygg og anlegg.Formålet med denne standarden er å ivareta helse, miljø og sikkerhet for brukere av løfteinnretninger og løfteredskap.

Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Stadig flere bedrifter tar i bruk KTF Standarden som en del av sitt HMS arbeide. Vi har den siste tiden opplevd stor etterspørsel etter kunnskap rundt temaer som belyses i KTF Standarden.

KTF Standarden foreligger på norsk, engelsk, polsk og portugisisk.

Se også punkt om SLBA forum
- forum om sikre løft i bygg og anlegg

Bilde Choo