Hvilke krav stilles til kranførere ombord på skip?

Bakgrunn

KOSAR har mottatt en rekke forespørsler fra rederier og fra kranførere som vil vite hvilke sertifikater som er nødvendig for en kranfører ombord i norske skip som også skal operere offshore.

Godkjente sensorer på G5 offshorekran ønsker å vite om det er mulig å avlegge praksis eksamen med en skipskran.
[Forklaring til kran forkortelsene G1, G5 osv. finner du på side 10, her]

Flere av våre eksperter har uttalt seg om saken.

Drøfting

Kranene er definert slik:
Offshorekran [Norsk Standard (NS-5516)]
Kran som brukes til håndtering av last i åpen sjø, mellom faste og/eller flytende innretninger og skip, der èn eller begge er i bevegelse.

Skipskran [Norsk Standard (NS-5516)]
Kran ombord på skip som brukes for lasting og lossing i havn.

Dekkskran [FOR 1986-01-13 nr 31: Forskrift om dekkskraner m.v. på flyttbare innretninger, §1-3]
Fast installert løfteinnretning til bruk for transport av last på åpent dekk og mellom innretning og forsyningsskip.

I forskrift om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger (FOR 2003-05-09 nr 687) hvor det står i § 6-3. Kvalifikasjonskrav for ikke sertifikatpliktig personell og spesielle funksjoner på flyttbare innretninger med eget fremdriftsmaskineri

Kranfører: Bestått eksamen som omfatter teoretisk og praktisk opplæring i samsvar med gjeldende fagplan for krankjøring offshore godkjent av andre offentlige myndigheter.

Hvilke godkjente fagplaner for krankjøring gjelder om bord i skip?
Det er bruksområdet til krana som bestemmer hvilken godkjenning kranføreren skal ha.

1. Kran som benyttes ved lasting eller lossing ved kai, i havn eller annet sted i helt innelukket farvann. I forhold til definisjonen ovenfor er en skipskran eller dekkskran en fastmontert hydraulisk kran (G20)

2. Hvis skipskranen eller dekkskranen brukes til håndtering av last i åpen sjø der èn eller begge innretningene er i bevegelse da er det per definisjon en offshorekran (G5).

Konklusjon

Det er bruksområdet til kranen som bestemmer hvilken opplæring kranføreren skal ha.

Følgende eksamener som omfatter teoretisk og praktisk opplæring i samsvar med gjeldende fagplan for krankjøring offshore godkjent av petroleumstilsynet er:

G5 offshorekranfører (også godkjent som G20) O-2.1 og O-4.1
G20 fører fastmontert hydraulisk kran.

Følgende sertifiserte utdannelse godkjent av Arbeidstilsynet gir også godkjent G20:

G1 mobilkranfører
G8 lastebilkranfører
Liste over godkjente opplæringsbedrifter

Svar fra Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet har svart slik i en e-post Sendt: 29. februar 2008 13:46

Som kjent utstedte Sjøfartsdirektoratet egne kranførersertifikat på bestemte betingelser. Dette ble avsluttet på 90-tallet og har siden vært gjenstand for en utvikling Sjøfartsdirektoratet ikke har vært del av siden 2000.
Når det gjelder ikke sertifikatpliktig personell vil på forskjellige fagområder i de fleste tilfeller være eksponert enten for en utdannelse til fagbrev matros eller fagbrev motormann. I denne forbindelse har vi gjennom flere samarbeidsorganer meget god kontakt med rederiene om hva som skal kreves innen det enkelte fag. Det gjøres i forhold til IMO og STCW - konvensjonen som fastsetter faglige minstekrav for de som skal gjøre tjeneste om bord i skip. Vi har i denne sammenheng ikke notert noen spesiell henvendelse vedrørende krav til kranopplæring. Spørsmålet skal imidlertid bli diskutert med berørte parter.

I tillegg må du ha innretningspesifikk opplæring

I tillegg må vi vise til NORSOK standard R-003N. Hvis du er godkjent fører G1 mobilkran, kan du IKKE starte å kjøre krana ombord med en gang. Likedan er det for en som er godkjent på G20 på et annet skip.

I vedlegg B i NORSOK standard R-003N står det:
(våre kommentarer i parentes)
Dokumentert opplæring i samsvar med tabell B.2. (det er det som står ovenfor)
Kunnskap om myndighetskrav, NORSOK-standard R-003N og innretningsspesifikke styrende dokumenter for løfteoperasjoner.

B.7.2 Nytt personell på innretningen

For å sikre at personell som skal delta i operasjon med offshorekran (operatør av løfteinnretning og dekksoperatører) har tilstrekkelig kunnskap om de aktuelle kranene og innretningen skal nytt personell gjennomføre innretningsspesifikk opplæring sammen med fadder.
På flytende innretninger med bevegelser bør denne perioden være minst to uker dersom personellet ikke har erfaring fra samme type innretning.
I denne perioden skal personellet få dokumentert opplæring i gjeldende innretningsspesifikk krav.

B.6 Løfteinnretning - spesifikk opplæring

Den innretningsspesifikke opplæringen skal minst inneholde

 • relevante krav i NORSOK-standard R-003N,
 • innretningsspesifikke styrende dokumenter for løfteoperasjoner,
 • planlegging, organisering og utføring av aktuelle operasjoner,
 • kommunikasjon,
 • teknisk oppbygging, eksempelvis hydraulikk, styresystem og lignende,
 • sikkerhetsfunksjoner som overlastsystem, nødstopp, grensebrytere, alarmer og lignende,
 • lastkart,
 • bruksanvisning, kranmanual og annen teknisk dokumentasjon,
 • nødprosedyre,
 • operasjonelle begrensninger,
 • montering av verktøy og ekstrautstyr, herunder montering av stropper o.l.,
 • før- og etterbrukskontroll,
 • rutiner for og innhold av førstelinjevedlikehold,
 • rutiner for vedlikehold og kontroll,
 • kjøring av innretning.

Opplæringen skal gjennomføres med fadder og dokumenteres ved at både kandidat og fadder bekrefter at opplæringen er gjennomført på en fullgod måte.

I vedlegg C (Normativt)

Krav til lokale prosedyrer
For den enkelte innretningen skal det utarbeides innretningsspesifikke prosedyrer som dekker følgende områder:

 • nødvendige operasjonelle begrensninger for den enkelte løfteinnretningen, vær, fartøyanløp osv.;
 • hvem som innehar ulike roller (knyttet til stilling);
 • materialhåndteringsplan,
 • forbudsoner for løfting (kranbegrensningskart);
 • løfting over trykksatt område, farlig last og lignende;
 • lastedekk begrensningskart;
 • plassering og håndtering av ulike typer last, kjemikaler, radioaktive kilder, sporstoffer, eksplosiver osv.;
 • tilkomst til farlig last ved behov for flytting av denne som følge av nødsituasjon, eksempelvis brann;
 • samtidige operasjoner;
 • spesielle løfteoperasjoner;
 • nødvendig avsperring av områdene lasten skal beveges over;
 • kommunikasjonsutstyr og kanalbruk;
 • kranoperasjoner ved helikoptertrafikk;
 • vedlikehold, tilsyn og kontroll med løfteutstyr og løfteredskap;
 • løfteoperasjoner knyttet til beredskapshåndtering;
 • lagring og oppfølging av løst løfteutstyr;
 • nødvendige nødprosedyrer;
 • plan for uværsituasjon;
 • rørhåndtering i boreområdet og løfting til og fra boredekk.

Eksamen med sensor på offshorekran skal gjennomføres i det miljø krana brukes, mellom faste og/eller flytende innretninger og skip, der èn eller begge er i bevegelse. Denne eksamen kan ikke gjennomføres ved kai!!!