Retningslinjer for sikkerhetsopplæring

Sertifisert sikkerhetsopplæring kan som kjent kun drives av sertifisert opplæringsvirksomhet på arbeidsutstyr nevnt i forskrift om administrative ordninger om administrative ordninger, der krav til slike opplæringsvirksomheter også er presisert under § 8-1. Ytterligere retningslinjer for hvordan opplæringen kan gjennomføres er lagt i hendene på vedkommende fagmiljø ved retningsgivende bransjestandarder.
Bedriftsintern og all annen form for sertifisert sikkerhetsopplæring skal således tilrettelegges og gjennomføres i sin helhet av den sertifiserte opplæringsvirksomheten, og da eventuelt i samråd med arbeidsgiver, slik at opplæringen blir fullt ut forvarlig og ikke kan medfører fare for skade på liv eller helse i opplæringsfasen. Opplæringen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Opplæringssystemet skal også inngå som element i bedriftens internkontrollsystem, der så vel eventuell "fadder" og dennes gjøremål klart er tilkjennegitt.

Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse

Hva betyr begrepet "-- dersom bruken medfører fare for skade på liv eller helse" i § 10-3 i Forskrift om utførelse av arbeid. Et grunnleggende prinsipp fra Arbeidstilsynets side har alltid vært at all bruk av traverskran kan medføre fare for skade på liv og helse. Men, ettersom forskriftsteksten gir arbeidsgiver en viss adgang til egenvurdering av fare for skade på liv eller helse som kan være forbundet med bruk av traverskraner, vil de nedenfor stående, momentene kunne være en retningssnor for arbeidsgivere der valget står mellom å gi arbeidstaker dokumentert sikkerhetsopplæring i følge § 10-1 eller sertifisert sikkerhetsopplæring i følge § 10-3.
Enkelte momenter som kan medføre fare for skade på liv eller helse:

LAST

 • Samløft av last mellom flere traverskraner.
 • Håndtering av eksplosiviteter, farlige kjemikalier, gassbeholdere, smeltede metaller eller annen last som kan skape miljøfarlige situasjoner.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Montasjearbeide.
 • Persontransport i kurv.
 • Lasting og lossing av gods fra kjøretøy/jernbanevogn.
 • Annet presisjonspreget arbeid.
 • Grabbearbeide.

ARBEIDSOMRÅDET

 • Personer kan komme under hengende last.
 • Arbeidsområdet er lagringsplass for miljøfarlige eller eksplosive stoffer.
 • Flere kraner innenfor samme arbeidsområde.

BETJENING

 • Fjernstyrte traverskraner. (Gjelder både radio- lys- og laserstyring).
 • Traverskraner med fast operatørplass.(Kranførerhytte).

Opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring

Utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og masseforflytningsmaskiner:

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (Tabell_B.2_Modul_1.1.pdf, 24 Kb)
Operatør masseforflyttingsmaskiner (Tabell_B.2_Modul_2.1.pdf, 30 Kb)
Operatør løfte- og stablemaskiner for gods. Truck (Tabell_B.2_Modul_2.2.pdf, 39 Kb)
Operatør G11 løfteredskap (Tabell_B.2_Modul_2.3.pdf, 30 Kb)
Opertaør G1 mobilkran (Tabell_B.2_Modul_2.4.pdf, 39 Kb)
Operatør G2 tårnkran (Tabell_B.2_Modul_2.5.pdf, 43 Kb)
Operatør G3 portalkran (Tabell_B.2_Modul_2.6.pdf, 40 Kb)
Operatør G4 bro- og traverskran (Tabell_B.2_Modul_2.7.pdf, 36 Kb)
Operatør G8 lastebilkran (Tabell_B.2_Modul_2.8.pdf, 41 Kb) 

Operatør masseforflyttingsmaskiner (Tabell_B.2_Modul_3.1.pdf, 29 Kb)
Operatør løfte- og stablevogner for gods. Truck (Tabell_B.2_Modul_3.2.pdf, 32 Kb)
Operatør G1 mobilkran (Tabell_B.2_Modul_3.4.pdf, 30 Kb)
Operatør G2 tårnkran (Tabell_B.2_Modul_3.5.pdf, 28 Kb)
Operatør G3 portalkran (Tabell_B.2_Modul_3.6.pdf, 27 Kb)
Operatør G4 bro- og traverskran (Tabell_B.2_Modul_3.7.pdf, 26 Kb)
Operatør G8 lastebilkran (Tabell_B.2_Modul_3.8.pdf, 28 Kb) 

Operatør masseforflyttingsmaskiner (Tabell_B.2_Modul_4.1.pdf, 61 Kb)
Operatør løfte- og stablevogner for gods. Truck (Tabell_B.2_Modul_4.2.pdf, 38 Kb)
Operatør G1 mobilkran (Tabell_B.2_Modul_4.4.pdf, 34 Kb)
Operatør G2 tårnkran (Tabell_B.2_Modul_4.5.pdf, 34 Kb)
Operatør G3 portalkran (Tabell_B.2_Modul_4.6.pdf, 34 Kb)
Operatør G4 bro- og traverskran (Tabell_B.2_Modul_4.7.pdf, 33 Kb)
Operatør G8 lastebilkran (Tabell_B.2_Modul_4.8.pdf, 33 Kb)

Teleskoptruck - multimaskin - flerbruksmaskin

Denne maskintypen er ikke direkte omtalt i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3. Maskinenes funksjoner er ofte nevnt:

 • "arbeidsutstyr for løfting av last" - kraner
 • "løfte og stabelvogner for gods" - truck
 • masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15 kW.

Arbeidstilsynet mener at teleskoptrucker er flerbruksmaskiner som kan brukes enten som kran, truck eller masseforflytningsmaskiner, og som således faller inn under forskrift om utførelse av arbeid § 10-3. Så lenge utstyrets faktiske funksjon er dekket av hjemmelen, mener Arbeidstilsynet at utstyret er underlagt krav om sertifisert opplæring.

Opplæringsplanen for teleskoptruck består nå av en teoretisk grunnopplæring på løfte- og stablevogn for gods (truck), kran og masseforflytningsmaskin. Den som innehar mobilkranførerbevis (G1) har automatisk førerbevis for teleskoptruck. Grunnopplæringen erstatter likevel ikke typeopplæring på den enkelte maskin.
Kilde: Arbeidstilsynet, 7. nov 2008, 2008/38453.

Krav til opplæring - leie av minimaskiner

Å leie eller å kjøpe en minimaskin er omtrent det samme. Leier en bedrift en minimaskin er det altså arbeidsgiver som er ansvarlig for opplæringen. Leier/selger du en maskin til en privatperson er det personen som er ansvarlig for at han har den nødvendige kompetanse.
Den opplæring utleiefirmaet gir er utstyrsspesifik opplæring iht. Forskrift om utførelse av arbeid § 10-4 på den leide maskinen.
Eksempel: Teoretisk kan du leie eller kjøpe en bil uten førerkort, men du kan ikke kjøre den uten førerkort.