opplæringsplaner

Siden er under oppdatering.

NORSOK standard R003N bestemmer følgende om FADDERE

Operasjonelt ansvarlig skal oppnevne faddere.

Fadder skal:

  • stå for instruksjon og opplæring i samsvar med aktuell opplæringsplan eller opplæringsprogram,
  • vurdere til enhver tid hvilke oppgaver kandidaten kan utføre selvstendig og føre tilsyn med utførelsen,
  • være ansvarlig for krankjøringen i perioden nye operatører av løfteinnretninger er under opplæring,
  • bekrefte at opplæringen er gjennomført på en fullgod måte og verifisere at kandidaten har oppnådd kompetansenivå i samsvar med aktuell opplæringsplan eller opplæringsprogram.
  • Personell under opplæring skal bare settes til oppgaver som samsvarer med deres nåværende kompetanse, som vurdert av fadder og den operasjonelt ansvarlige.

Fadder skal ha følgende kompetansekrav:

Kunnskap om myndighetskrav, NORSOK-standard R003N og innretningsspesifikke styrende dokumenter for løfteoperasjoner.
Faddere på offshorekran skal ha minst tre års erfaring som operatør av offshorekran.
Faddere på andre løfteinnretninger skal ha minst ett års praktisk erfaring.
Evne til å formidle kunnskap, veilede personell og vurdere kunnskapsnivå.

Dekksoperatør og matroser skal ha dokumentert praktisk opplæring under veiledning av fadder.

Løfteinnretning – spesifikk opplæring (B6-N003N)
Opplæringen skal gjennomføres med fadder og dokumenteres ved at både kandidat og fadder bekrefter at opplæringen er gjennomført på en fullgod måte.

B.7 Fadderordning

B.7.1 Opplæring av ny operatør av løfteinnretning

Opplæring av nye operatører skal følge aktuelle fagplaner/opplæringsplaner og fadder (kjøreinstruktør) skal oppfylle eventuelle tilleggskrav i disse.
Fadder skal være ansvarlig for krankjøringen i opplæringsperioden.
Når eleven kjører kran, skal vedkommende være under oppsyn av fadder hele tiden. Under opplæring i bruk av offshorekran skal fadder sitte sammen med eleven i førerhuset til fadderen vurderer det som fullt forsvarlig å ivareta oppsynet fra dekk. Når fadderen ikke er med i førerhuset, skal vedkommende arbeide som dekksoperatør og hele tiden ha radiokontakt og oppsyn med sin elev. Når det blir utført kranoperasjoner mot fartøy, skal fadderen være med i førerhuset hele tiden.

B.7.2 Nytt personell på innretningen

For å sikre at personell som skal delta i operasjon med offshorekran (operatør av løfteinnretning og dekksoperatører) har tilstrekkelig kunnskap om de aktuelle kranene og innretningen skal nytt personell gjennomføre innretningsspesifikk opplæring sammen med fadder.
På flytende innretninger med bevegelser bør denne perioden være minst to uker dersom personellet ikke har erfaring fra samme type innretning.
I denne perioden skal personellet få dokumentert opplæring i gjeldende innretningsspesifikk krav.

Teller tid i simulator som praksis?

Simulator erstatter ikke praksis “ute i havet”
Simulator er svært godt egnet til blant annet

  • Øve inn reaksjonsmønster i nødsituasjoner
  • Øve på operasjoner i forhold til prosedyrer gjennomgått i forkant av øvelser
  • Øve på kommunikasjon

De elementene som ligger i praksis timene offshore (ref opplæringsbok) blir vanskelig å gjennomføre realistisk i en simulator.

Kravet om 120 timers grunntrening på offshorekran FØR OPPLÆRING STARTER.

Rogaland kranskole spurte hvor kravet om 120 timers trening (alt 2; 40 timers trening) kommer fra.
I den eldre fagplanen F-2689: “Fagplan for 40 timers teorikurs offshorekranførere”, revidert. Utgitt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
Under opptaksvilkår står det:
Alt. 1: (d) Ha gjennomført stroppekurs, F-2102 (3 dager), med bestålt eksamen og 120 t grunntrening på offshorekraner i operasjon offshore.
Alt. 2: (d) Ha gyldig kranførerbevis for tårn-, mobil,- eller portal-/svingkraner og 40 timer grunnleggende trening på offshorekraner i operasjon offshore.

Dette kravet er videreført i nåværende opplæringsplan. Saken ble også diskutert på siste sensorsamling. Det var enighet om at kravet skulle opprettholdes. Det er svært kostbart å utdanne offshorekranførere. Operatørselskapene mener derfor at aktuelle kandidater bør føle og forstå miljøet før de starter på opplæringen. Dette for å se om de passer inn i miljøet og at de har den nødvendige HMS-forståelse før de starter utdanningen.

I den elldre fagplan måtte du ha denne praksis før du startet på teorikurset. Dette er ikke lenger et krav, men du må ha disse 120 timene (40 t) før praksis på offshorekrana starter.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.