Petroleumstilsynet fører markedstilsyn for å påse at produktene som omsettes i det indre EU/EØS-markedet oppfyller regelverket.

Markedsovervåking er en plikt som påhviler de nasjonale myndighetene for sikre at kun trygge produkter gjøres tilgjengelig i Norge.

Hensikten er å føre tilsyn med produkter omfattet av harmonisert vareregelverk, for å påse at det kun er produkter som oppfyller gjeldende regelverk som omsettes i det indre EU/EØS-markedet.

Markedstilsyn defineres i forordning (EF) nr. 765/2008, gjennomført i EØSvareloven, som
«(…) den virksomhet som utføres, og tiltak som treffes av offentlige myndigheter for å sikre at varer er i samsvar med krav som er fastsatt i harmonisert EØS-regelverk, og at varer ikke setter helse, sikkerhet eller andre forhold vedrørende vern av samfunnsinteresser i fare.»

Hvordan gjennomføres markedstilsyn?

Vi gjennomfører markedstilsyn både proaktivt og reaktivt. Et proaktivt markedstilsyn er en planlagt tilnærming hvor vi undersøker om produkter som er gjort tilgjengelig på markedet er i henhold til produktregelverket.

Et reaktivt markedstilsyn gjennomføres hovedsakelig basert på en hendelse eller mistanke om at produktet ikke er i henhold til lovkravene. Ved eventuelle funn kan forskjellige virkemidler brukes, både ulovfestede som for eksempel møter, og lovfestede som for eksempel forbud mot import, tilbaketrekking og tilbakekalling av produkter.
Les også: Tilsyn med varer (regjeringen.no)

 

PTIL som markedstilsynsmyndighet

Vi har ansvar for tilsyn etter følgende produktforskrifter for produkter til bruk i petroleumsvirksomheten på landanlegg og permanent plasserte innretninger til havs:

  • Forskrift om enkle trykkbeholdere
  • Forskrift om trykkpåkjent utstyr
  • Forskrift om personlig verneutstyr (PVU)
  • Forskrift om aerosolbeholdere
  • Forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon
  • Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
  • Forskrift om maskiner
  • Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften)
  • Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften)

 

Vi har gjennomført en rekke markedstilsyn med hjemmel i ovenfor nevnte forskriftene. Alle tilsynene publiseres på ptil.no under tilsynsrapporter.

KONTAKT
Jan Ketil Moberg
Fagleder logistikk og beredskap
Telefon: 51 87 34 91
E-post: Jan-Ketil.Moberg@ptil.no

 

Saken ble første gang publisert i Kranteknikk nr. 1/2022

Relaterte artikler

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

Forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse. Forumet...

les mer
KontrollørCamp

KontrollørCamp

Velkommen til samling for kontrollører 28.-29. mai 2024 på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten! Er du kontrollør, faglig leder eller involvert i sakkyndig virksomhet? Da bør du få med deg KontrollørCamp - et årlig samlingspunkt med faglig påfyll, oppdateringer på...

les mer