Mats Myklebust.

Petroleumstilsynet har strenge regler for drift av MODU-er, og DNV setter høye krav til inspeksjon og vedlikehold av utstyr som bruks i boreoperasjoner. Men Mats Myklebust mener regelverket ikke gjenspeiler dagens realiteter offshore.
– Nå vil vi over til tilstandsbasert vedlikehold. Det kan fristille oss fra
tidsbasert tankegang, og i stedet fokusere på det som er nødvendig, sier Myklebust som er disiplinansvarlig for boreutstyr i Odfjell Technology AS.

datadrevet-vedlikeholdsstyring

– DNV sitt regelverk – og også vår CMMS (Computerized Maintenance Management System) – er tidsbasert. Det er konservativt regime der man ofte må foreta vedlikehold og inspeksjoner uten at det strengt tatt er nødvendig – og det blir tidkrevende og dyrt, sier Myklebust.
– Vi har en eksepsjonell kunnskap på utstyrets funksjonalitet og driftshistorikk, blant annet med hensyn på utnyttelse av en MODU (Mobile Offshore Drilling Unit). Kombinert med gode, datadrevne vedlikeholdssystemer er jeg overbevist om at vi kan spare mye tid.

 

RIGIDE, TIDSBASERTE REGIMER

Odfjell Technology og andre operatører tar utgangspunkt i Petroleumstilsynet sitt regelverk. Alle flyttbare innretninger registrert i et nasjonalt skipsregister, må ha en samsvarsuttalelse (SUT) for å delta i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Ved nybygg eller når installasjoner skal ut på norsk sokkel må enhetene inspiseres, også etter vedlikehold. å delta i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Ved nybygg eller når installasjoner skal ut på norsk sokkel må enhetene inspiseres, også etter vedlikehold.
– For å få klassenotasjon må vi kunne dokumentere at vi har et godt vedlikeholdsregime, sier Myklebust.
– Et problem med tidsbasert vedlikehold er at regimet
ikke tar hensyn til bruken av utstyret. Se for eksempel på pumpesystemer; noen pumper går kontinuerlig, andre av og til – men de har samme intervall for inspeksjon og vedlikehold. Det betyr at vi bruker unødig tid, og tid er penger, sier han. Stress på en aksling vil fanges opp av sensorer. Med databasert vedlikehold kan man bedre evaluere bruken av enheten og beregne hvor mye levetid som er igjen.
– Sammen med kompetansen vi har på utstyret har vi da et godt grunnlag for å fremlegge behovet for inspeksjon og vedlikehold. Og vi kan bedre vurdere omfanget som behøves ved fem-årlig klassifisering eller «renewal survey», sier Myklebust.

 

TILSTANDSMONITORERING GJØR VEDLIKEHOLDET ENKLERE

Flyttbare innretninger bygges etter Petroleumstilsynets forskrifter, mens DNV verifiserer arbeidet.
Med en tilstandsbasert vedlikeholdsnotasjon fokuseres det på systemet og ikke på enkeltkomponenter. – For å få eller opprettholde klassenotasjon må vi kunne dokumentere at vi har et godt vedlikeholdsregime som viser at vi har kontroll og er kompetente til å ivareta utstyret, sier Myklebust.
Med tilstandsbasert vedlikehold vil sensorer og instrumenter generere data som mates inn i systemet.
– Det er veldig mange variabler vi må forholde oss til under boreoperasjoner. Det er et komplekst maskineri. Derfor trenger vi både solid kompetanse og god instrumentering.
Med programvare for avansert tilstandsovervåking kan operatørene få mye informasjon av denne typen som gir innsikt i utstyrets tilstand.
– Vi kan hente ut data på brukstid, utnyttelsesgrad, og vektbelastning som er viktige parametere for slitasje på løfteutstyr. Systemet vil analysere og gi varsler om avvik og eventuelt foreslå tiltak som inspeksjon eller utskiftning, sier Myklebust.

 

AVANSERTE DIGITALE LØSNINGER

Odfjell Technology jobber med å innføre integritetsstyring, en proaktiv og systematisk metode for å oppnå optimal ytelse fra utstyret, samtidig som man reduserer risiko forbundet med potensiell svikt.
– På toppen må det ligge et fungerende ledelsessystem. Så må vi ha et solid CMMS for inspeksjon og vedlikehold, sier Myklebust.

avanserte-digitale-losninger

For å oppnå dette jobber de med å få på plass DIM – Drilling equipment Integrity Management. Dette er en metode for som omfatter selskapets visjon, mål og strategi for kapitalforvaltning samt integritetsstyring av boreutstyr. Drivere i arbeidet er feilmodelleringsteknikker, avanserte tilstandsovervåkingsteknikker, programvareløsninger og digitale tvillinger.
– Vi henter flere enheter inn i porteføljen, det vil gi synergieffekter av å ha et nytt, databasert system for en flåte. Vi får bedre oversikt over våre enheter, dessuten har operasjonene for MODU-ene mange fellestrekk. Over tid vil kjenner systemet igjen mønstre og vil kunne fungere mer autonomt, sier Myklebust.

 

UTNYTTER SOLID KOMPETANSE

Implementering av et nytt regime for inspeksjon og vedlikehold er en krevende oppgave som må planlegges nøye.
– Det tar tid og det koster en del. Et nytt vedlikeholdssystem må vise seg lønnsomt over tid, blant annet gjennom besparelser, sier Myklebust.
– Veritas sitt regelverk gir rom for at operatøren kan ta eierskap til vedlikeholdsarbeidet, i stedet for at vi slavisk skal følge utstyrsprodusentens anbefalinger. Det betyr at vi selv kan definere omfanget av inspeksjoner og vedlikehold på løfteinnretninger i boreområdet. Men da stilles det høye krav til organisasjonen. Vi gjennomfører analyse og etablerer en organisasjon som skal følge opp notasjonene mer detaljert.
Odfjell Technology sitter på mye kompetanse, men de kan ikke ha ekspertise på alt. Da må de alliere seg med samarbeidspartnerne som gir den kapasiteten de trenger.
– For tiden jobber vi med å få på plass det organisatoriske, du kan si vi lager grunnmuren. Organisasjonen for integritetsstyring må være på plass før vi implementerer programvaren.

Utnytter-solid-kompetanse

Artikkelen ble første gang publisert i Kranteknikk nr. 2/2023 og er skrevet av Eirik Iveland.

Relaterte artikler

KTF årsmøte 2024 med tilhørende fagdag

KTF årsmøte 2024 med tilhørende fagdag

KranTeknisk Forening (KTF) har gleden av å invitere medlemmer og alle andre interesserte til årets årsmøte med tilhørende fagdag. Velkommen til Drammen 10. og 11. april 2024!(Quality Hotel River Station)  SE PROGRAM Samlingen gjennomføres som et lunsj til lunsj...

les mer
SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA-forum – Sikre løft i bygg og anlegg

Forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse. Forumet...

les mer