KTF-standarden er utviklet av KranTeknisk Forening i samarbeid med medlemmene for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet og etablere en god praksis ved bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anleggsbransje. Videre er det meningen at denne KTF-standarden skal ivareta myndighetskrav. KTF-standarden er basert på anerkjente internasjonale standarder, med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle omforente krav i norsk industri, bygg og anlegg.

  • KTF har utviklet denne standarden som et hjelpemiddel for bransjen og med mulighet for på et senere tidspunkt å bli en nasjonal standard, men vi har valgt å beholde standarden som en gratis utgave for å øke bruk og danne et sterkere grunnlag for en fremtidig nasjonal standard.
  • Formålet med denne standarden er å ivareta helse, miljø og sikkerhet for brukere av løfteinnretningerog løfteredskap.
  • Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå forpersonell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.
  • Under utarbeidelsen av denne standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter, europeiske oginternasjonale standarder, bransjens spesifikasjoner og prosedyrer om sikker bruk av løfteinnretningerog løfteredskap.
  • Der denne standarden ikke er dekkende for de aktivitetene som skal utføres, henvises det til standardernevnt i referanseliste eller andre anerkjente normer.
  • Standarden revideres og oppdateres jevnlig.

Ønsker du å få tilsendt trykt versjon av standarden, så fakturerer vi for produksjonskostnaden samt porto. Send da e-post til post@ktf.no

Relaterte artikler