KTF-standard

2. Definisjoner

2.1 Definisjoner

Ord og uttrykk som ikke er definert her, skal anses som definert i forskrifter og internasjonale koder og standarder som er referert til i dette dokumentet.

 

2.1.1 Arbeidsplassopplæring

Dokumentert opplæring som sikrer at arbeidstakeren har fått kunnskap om spesifikke stedlige rutiner, som løfte, kommunikasjon og sperre prosedyrer, aktsomhetsområder, farer, hindringer og

eventuelle kjøreregler som gjelder på den aktuelle arbeidsplassen.

 

2.1.2 Blindløft

Løfteoperasjon der kranfører ikke har direkte sikt til last, anhukings eller landingsplass

 

2.1.3 Blokk

Løfteutstyr bestående av minst én skive i en ramme, med et festepunkt for tau, ståltau eller kjetting som kan festes til et fast punkt eller til lasten

 

2.1.4 Bør

Verbal form som brukes for å indikere at blant flere muligheter er det en som anbefales som særlig egnet, uten å nevne eller utelukke andre, eller at et visst handlingsforløp foretrekkes, men ikke nødvendigvis er påkrevd.

Begrepet bør betyr at det kan velges andre løsninger enn den som er anbefalt i standarden. Det skal dokumenteres at den alternative løsningen gir et tilsvarende sikkerhetsnivå.

 

2.1.5 Demonteringsløft

Løfting av enheter som belaster kran når enheten frigjøres fra fundament / innfesting.

Med dette menes at når kranen overtar belastningen er det ingen retrettmuligheter.

 

2.1.6 Dokumentert opplæring

Opplæring der det kan dokumenteres at den som skal bruke løfte- og transportutstyret, har fått praktisk- og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll etter de kravene som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisninger. Det vises til § § 10-1 og 10-2 i Forskrift om utførelse av arbeid.

 

2.1.7 Enkle løfteinnretninger

Kraner, vinsjer, taljer og andre løfteinnretninger hvor arbeidsgiver har risikovurdert bruken, og kommet frem til at det ikke er fare for skade på liv eller helse.

 

2.1.8 Fast festepunkt for løfteinnretning

Løfteører, fundamenter for vinsjer og flyttbare kraner, løftebjelker og bjelker for midlertidig oppheng av bjelkeklemmer

 

2.1.9 Før- og etterbrukssjekk

Visuell sjekk av teknisk tilstand, uten demontering. For løfteinnretninger utføres også funksjonstest av alle bevegelser og sikkerhetssystem før og etter bruk.

 

2.1.10 Kan

Verbal form som brukes for å angi muligheter og kapabiliteter, enten disse er materielle, fysiske eller tilfeldige.

 

2.1.11 Kontroll

Visuell inspeksjon utført av en kompetent person for å verifisere at utstyret er fri for feil, oppfyller relevante krav samt er konstruert, fundamentert, montert, oppstilt, prøvet, dokumentert og vedlikeholdt slik at utstyret er fullt forsvarlig å bruke.

Dette er langt mer omfattende enn et raskt overblikk, men krever normalt ingen demontering.

 

2.1.12 Kontrollør

Person ansatt i sakkyndig virksomhet og godkjent av faglig ledelse for kontroll på aktuelt arbeidsutstyr Se Forskrift om administrative ordninger § 8-6

 

2.1.13 Kran

Løfteinnretning der lasten i tillegg til den vertikale bevegelsen kan føres horisontalt i en eller flere retninger

 

2.1.14 Kritiske løfteoperasjoner

Løfteoperasjoner som krever særskilte sikkerhetstiltak for å ivareta sikker utførelse for denne og tilstøtende arbeidsoperasjoner. Operasjonene omfatter, men er ikke begrenset til

 

 •  løft over kritiske områder som for eksempel prosessutstyr eller områder med almen ferdsel
 • personelltransport med løfteinnretning som ikke er beregnet for løfting av personer
 • samløft
 • blindløft
 • løft av spesielle laster som f.eks. strukturer med stort omfang og/eller spesiell utforming
 • tungløft som ikke er betraktet som rutineoperasjoner
 • løfting i sterk vind, eller løfting av laster med stort vindfang.
 • løfteoperasjoner med demontering av konstruksjoner og utstyr

 

2.1.15 Lastbærer (løfteredskap)

Alle typer beholdere, kasser, kurver, containere (utenom standard ISO-containere), gassflaskestativ, trillebårer og lignende som er utstyrt med løfteører for bruk/håndtering med kran.

 

2.1.16 Løfteinnretning

Sammenbygd enhet som brukes til heising av last, med eller uten horisontal forflytning.
Eksempler på løfteinnretninger er gitt i Vedlegg H

 

2.1.17 Løftekomponenter

Deler til oppbygging av eller brukt som del av et løfteredskap, bl.a. kroker, sjakler, ringer og koblingsløkker.

 

2.1.18 Løfteleder

I løfteoperasjoner som vurderes som kritiske kan det være aktuelt å definere/utpeke en egen løfteleder med ansvar for planlegging, gjennomføring i samråd med kranfører(e).

 

2.1.19 Løfteoperasjon

Alle aktiviteter før, under og etter en last forflyttes og til løfteutstyret er klar for en ny last

 

2.1.20 Løfteredskap

Komponenter eller utstyr som ikke er påmontert maskinen og som gjør det mulig å gripe lasten, og som er plassert enten mellom maskinen og lasten eller på selve lasten, eller som er beregnet til å utgjøre en integrert del av lasten.Eksempler på løfteredskaper er gitt i vedlegg H

 

2.1.21 Løfteåk

En konstruksjon som skal opprettholde ønsket form eller arbeidsvinkler på løfteredskap i en løfteoperasjon. Åk er normalt en konstruksjon bygget av bjelker, rør, firkantrør eller andre egnede profiler av stål eller aluminium.

Et løfteåk kan ha ulike utførelser, fra å være en del av løfteinnretningen (som åk i en containerkran), opphengt direkte i krankroken opphengt i løfteskrev (gir loddrett belastning i løftepunkter og eller åk brukt) Åk opphengt i krankroken (gir økt løfthøyde), og åk for samløft, (unngår skjevtrekk på kranene), vil lasten bæres av konstruksjonene og dimensjoneres for dette.

 

2.1.22 Materialhåndteringsplan

Plan for forflytning av last som sikrer at dette kan foregå på en sikker og effektiv måte

Materialhåndteringsplanen tar blant annet hensyn til

 • behovet for type og antall løfte- og transportutstyr
 •  behovet for laste- og losseområder
 • tilrettelegging for bruk av laste- og stablevogner for gods, traller m.m.
 • adkomst til områder og arbeidssteder for drift og vedlikehold

 

2.1.23 Minikran

Kran med løftekapasitet mindre enn 10 tm. med hydraulisk drift av kran, som kan ha forbrenningsmotor eller elektrisk drift. Minikran kan forflytte seg med belter eller hjul, ha en kranarm som kan være fast eller teleskopisk, kan ha støtteben eller andre stabiliserende innretninger.

 

2.1.24 Multimaskin

Multimaskin er en basismaskin som kan påmonteres forskjellig utstyr som endrer maskinens bruksområde. Typisk eksempel på en slik maskin er en teleskoptruck som også blir brukt til personløfter, masseforflytningsmaskin og kran

 

2.1.25 Operasjonelt ansvarlig

Person med tilstrekkelig kompetanse som er utpekt til å ivareta det overordnede ansvaret for løfteoperasjonene. Ref. Vedlegg A.

 

2.1.26 Personløft

Løft av arbeidstakere med kurv eller plattform som er beregnet for personløft.

 

2.1.27 Sakkyndig kontroll

Kontroll utført av sakkyndig virksomhet for å verifisere at løfteutstyr er fri for feil, oppfyller relevante krav samt er konstruert, fundamentert, montert, oppstilt, prøvet, dokumentert og vedlikeholdt slik at utstyret er fullt forsvarlig å bruke.

Det er 4 typer av sakkyndig kontroll:

 • førstegangskontroll
 • montasjekontroll
 • periodisk kontroll
 • spesialkontroll

Merking av utført sakkyndig kontroll gjennomføres iht. vedlegg I.

 

2.1.28 Sakkyndig virksomhet

Virksomhet sertifisert av et sertifiseringsorgan for å utføre kontroll av arbeidsutstyr som nevnt i Forskrift om utførelse av arbeid §§ 13-1 og 13-3

 

2.1.29 Samløft

Løft som gjennomføres med to eller flere separate løfteinnretninger.

 

2.1.30 Samsvarserklæring

Formularet/samsvarserklæringen skal angi hvilke regelverkskrav som er lagt til grunn ved produksjon /fremstilling av et produkt. Samsvarserklæringen skal også angi hvilke standarder – normer som er anvendt.

For krav til innhold i samsvarserklæring for løfteutstyr, se maskinforskriftens vedlegg 2.

 

2.1.31 Sertifikat

Formular basert på ILOs anbefaling, utstedt av sakkyndig virksomhet, som bekrefter at løfteutstyret oppfyller myndighetskravene og er konstruert, fundamentert, montert, oppstilt, prøvet, og dokumentert slik at det er fullt forsvarlig å bruke løfteutstyret.

 

2.1.32 Sertifisert sikkerhetsopplæring

Opplæring gitt av sertifisert opplæringsvirksomhet. Det vises til § 10-3 i Forskrift om utførelse av arbeid.

 

2.1.33 Skal

Verbal form som brukes for å indikere krav som skal følges strengt for å være i overensstemmelse med standarden. Ingen avvik tillates med mindre dette er akseptert av alle parter. Verbalformen benyttes i forbindelse med krav som skal oppfylles for å være i overensstemmelse med denne standarden. Dersom andre løsninger er påkrevd, skal dette avviks behandles i henhold til selskapskrav. Den alternative løsningen, sammen med eventuelle kompenserende tiltak, skal gi et tilsvarende sikkerhetsnivå.

 

2.1.34 Snøseil

Snøseil er en spesialpresenning som brukes til å dekke til et område og beskytte det mot nedbør som snø. Det er utstyrt med stropper for å løftes med kran. Snøseilet er beregnet på å løfte bort snøen som har landet på det.

 

2.1.35 Spredeåk

Spredeåk brukes for å kunne oppnå loddrette parter ned til løftepunktet eller unngå å klemme lasten. Konstruksjonen til et spredeåk opptar hovedsakelig trykkrefter fra opphengs-redskapet og oppheng- punktene lastvekten og dimensjoneres for dette.

 

2.1.36 SWL (Safe Working Load)

Største tillatte arbeidslast er på vei ut fra utstyr landbasert men har fortsatt for skip følgende definisjon:

 

For løfteinnretninger: 

SWL er faktisk kroklast som løfteinnretningen er beregnet for å løfte i en gitt operasjonstilstand

 

For løfteredskap: 

SWL er maksimum tillatt last som et løfteredskap kan belastes under normal bruk. For flerpartet løfteredskap merkes dette ved arbeidsvinkel 30 grader.

NB! SWL er normalt brukt av ILO og skal gjelde på alle flytende og andre flyttbare innretninger og skip som ikke dekkes av EU-forskrifter.

 

2.1.37 Teknisk ansvarlig

Person med tilstrekkelig kompetanse som er utpekt til å ivareta det tekniske ansvaret for løfteinnretninger og løfteutstyr.

 

2.1.38 Tungløft

Løfting av tunge laster som ikke er å betrakte som rutineoperajoner.

 

2.1.39 Utstyrsspesifikk opplæring

Dokumentert opplæring gitt på det spesifikke arbeidsutstyret som arbeidstakeren skal bruke (ref. FUA §10-4).

 

2.1.40 WLL (Working Load Limit)

største tillatte arbeidslast,

 

For løfteinnretninger

WLL er faktisk kroklast som løfteinnretningen er beregnet for å løfte i en gitt operasjonstilstand

 

For løfteredskap

WLL er maksimum tillatt last som et løfteredskap kan belastes under normal bruk.

For flerpartet løfteredskap merkes dette ved arbeidsvinkel 45 grader.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.