KTF-standard

6.3 Generelt om bruk av løfteredskap

 • Lasten skal alltid kobles til krankroken ved bruk av et egnet løfteredskap.
 • Ved bruk av løfteredskap av kjetting, ståltau eller fiber skal løftekapasitet beregnes i forhold til antall parter, arbeidsvinkel, anhukingsmetode og andre faktorer som endrer redskapets kapasitet.
 • Når løftet beregnes etter tabell for symmetrisk løft skal belastingen fordeles omtrent likt mellom partene.
 • Bruk av flere enn 2 enkle parter i krankroken gir dårlig lastfordeling på partene. Bruk da 2 sjakler i krankroken som et løftehode for å fordele lasten bedre på partene.
 • Et løft defineres som usymmetrisk når arbeidsvinklene er ulike og har en forskjell på mer enn 15° ut fra loddlinjen.
 • Stroppen skal tilstrammes/påføres kraft med forsiktighet og ikke med rykk og napp.
 • Tilstreb alltid å bruke løfteredskap og en anhukingsmetode som du er sikker på hindrer lasten eller deler av lasten å falle ned.
 • U-løft bør normalt unngås da lasten ligger løs i stroppene og kan skli ut ved kontakt med hindringer.
 • Snaring anses som en god metode for anhuking, men løftekapasiteten blir redusert med 20 %.
 • Ved snaring av last som består av flere enheter legges stroppen to ganger rundt lasten, alternativt kan lastsurringer brukes for å sikre at deler ikke sklir ut.
 • Legg snarene fra samme side av lasten ved snaring av rør, armering, materialer etc. Da samles lasten bedre og vridning unngås.
 • Enkeltgods kan snares fra hver sin side, dersom lasten tåler vridningskreftene
 • Paller bør fortrinnsvis løftes med pallegaffel for å hindre at pallen skades når den løftes. Lasten skal sikres til pallen og plasseres på gaflene slik at de peker svakt oppover. Normalt skal pall/last også sikres til pallegaffelen. Dersom godset ikke er sikret på pallegaffelen, gjennomføres en risikovurdering som viser at det ikke skal være fare for skade på liv eller helse i forbindelse med de aktuelle løfteoperasjonene. Dette kan være dersom paller er plassert på en måte som gjør at de må løftes frem i lav høyde før sikring, forflytning i lav høyde (≤1m) i et begrenset området, lossing fra lasteplan og ned på bakken før sikring og videre løft.
 • Dersom det må løftes gods på paller kun med stropper skal det påsees at pallen ikke blir skadet eller brekker, dette fordi at paller ikke er designet for å løftes med stropper. Pall og gods må være anhuket på en sikker måte. Normalt anses snaring som en anerkjent metode. Påse at de snarede stroppene ikke kan skade pall eller last eller forskyve lasten på pallen.  
 • Ved løft av pall med karmer, bør det brukes plate/ramme eller tompall som lokk oppe på pallekarmen for å unngå at karmer skades eller forskyves slik at gods kan falle ned. Når lokk og karmer er sikret med lastsurringer kan enkle snarer brukes.
 • Stilasmateriell og plank bør transporteres i egnet lastbærer.
 • Ved forflytning hvor det ikke kan benyttes lastbærer, skal en bruke lastestrammere for å sikre mot utglidning, eller snaring med to tørn rundt hivet.
 • All last skal plasseres på strø /underlag slik at lastens ikke hviler på løfteredskapet når den er landet. Dette for at de enkelt skal kunne trekkes ut og at de ikke klemmes eller skades.
 • Underlaget må tåle lastens vekt og lasten må stå stabilt når kranen avlastes.

  Bli medlem?

  Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

  I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.