KTF-standard

3.4 Planlegging

Enhver løfteoperasjon skal planlegges for å sikre at den utføres sikkert og at alle forutsigbare risikoer er tatt i betraktning. Planleggingen skal utføres av personell som har den nødvendige kompetansen.

Ved gjentatte eller rutinepregede operasjoner er slik planlegging nødvendig bare første gang. Dette forutsetter at utføring av operasjonen er nedfelt i prosedyrer eller dokumentert på annen måte. Det skal utføres periodiske revisjoner for å påse at ingen kritiske faktorer er endret.

3.4.1 Kategorisering av risiko ved løfteoperasjoner

Kategorisering av risiko må gjøres for alle typer løfteoperasjoner. Ulike typer løft gir ulik grad av risiko og krever ulik behandling. Det bør etableres en slik kategorisering ved å bestemme risikonivå for ulike typer løfteoperasjoner. Ved bruk av begreper som Enkle – Kompliserte – Kritiske – Svært kritiske løfteoperasjoner.

Aktuelle tiltak for de ulike risikonivåene:

 • Enkle løfteoperasjoner
 • Morgenmøter / Før Jobb Samtale
 • Kompliserte løfteoperasjoner
 • Sikker jobb analyse (SJA) eller beskrevet og kjent instruks/rutine,
 • Kritiske løfteoperasjoner
 • Utarbeide spesifikke instrukser eller arbeidsprosedyrer og risikovurdering.
 • Svært kritiske løfteoperasjoner
  Krever eksperthjelp med relevant fag/løfteteknisk kompetanse.
  Se vedlegg C2 Eksempel på kategorisering av løfteoperasjoner.

 

3.4.2 Elementer som bør inngå i planlegging av løfteoperasjoner:

 • Innkjøper påser at løfteanvisninger for materialer og varer er en del av leveransen,
 • Innkjøper påser at transportør laster kjøretøy slik at sikker lossing kan gjennomføres,
 • Befaring med planlegging av løfterute, landings områdets egnethet, underlag og kapasitet, samt fjerning av eventuelle hindringer,
 • Vurdere valg av løftepunkter mht. kapasiteter, balanse og sikkerhet,
 • Vurdere bruk av styreline ol.
 • Anskaffelse av egnet, tilstrekkelig antall og utvalg av løfteredskap og hjelpemidler (som styreline, styrestang, «båtshake», underlagsmateriell, etc.
 • Vurdere manskapsbehov og deres plassering i alle faser av løfteoperasjonen,
 • Vurdere behov for avsperring og utarbeide sperreplaner slik at avsperring blir gjort for at personell ikke skal komme inn under eller oppholde seg under hengende last (se eksempel i vedlegg C),
 • Bestemme kommunikasjonsform og utstyr,
 • Skal det foregå annet arbeide som kan komme i konflikt med løftet,
 • Planlegge frie rømningsveier for anhuker og eventuell signalgiver,
 • Gjennomgå løfteplanen med alle involverte og forsikre at den er forstått,
 • Grunnforhold må kartlegges og vurderes nøye før oppstilling av løfteinnretning. Eksempelvis skal ikke kraner stilles opp på kulvert, kumlokk, kaianlegg, betong dekker eller på steder som kan medføre skader på fundament og løfteinnretning uten at dette er vurdert og dokumentert,
 • Verifisere kranens løftekapasitet på aktuelle utlegg,
 • Avtroppende skift skal informere påtroppende skift om pågående og planlagt arbeid som er av betydning for den videre løfteoperasjonen (avtroppende skift skal også informere om eventuelle hendelser)
 • Sjekke at involvert personell har tilstrekkelig kompetanse og kjennskap til regelverk og standarder som er styrende for den operasjonen som skal utføres.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.