KTF-standard

Vedlegg C (Informativt) Lokale prosedyrer – eksempler

For alle virksomheter og prosjekter vil det være ulike behovet for å utarbeide lokale prosedyrer som kan ivareta sikkerheten. Dette fordi risikobildet relatert til løfteoperasjoner er forskjellig.

Dette vedlegget er ment å vise eksempler på hvordan prosedyrer, instrukser, planer og skjema til hjelp kan bygges opp.

Det er ikke ment som noe krav, men mer som informasjon og veiledning.

 

C.1 Tiltak for å unngå hengende last over personell

Det har alltid vært en klar regel ved bruk av kraner at personell ikke skal oppholde seg under hengende last. Dette er i dag beskrevet flere steder i regelverket som FUA § 18-6 og arbeidsplassforskriften §§ 2-18 og 6-1.

I noen bransjer har det vært hevdet at lastføring over personell ikke kan unngås og blir videre et «stille avvik», selv om det er en kjent fare og forbud.

Under er det utarbeidet et eksempel på instruks i forsøk på å unngå eller redusere tilfellene av personer under hengende last. Denne praksis er gjennomført på byggeplasser i flere år og har «tvunget» ansvarlige til å tenke og registrere lokasjon for de ulike aktiviteter på byggeplassen. Deretter bestemmes dagens trygge lastruter.

 

Eksempel på instruks for å sikre at last ikke føres over personell på en byggeplass

For-mål

Sikre at arbeid med kran foregår i trygge former uten fare for de ansatte og andre på byggeplassen.

Tiltakene i denne instruks skal forebygge og forhindre at arbeidstakere kommer under hengende last.

LØFT OVER PERSONELL SKAL UNNGÅS!

 

1 Ansvarlige i denne instruks Ansvar
1.1 Prosjektleder har overordnet ansvar for at denne instruks etterfølges. Prosjektleder
1.2

Operasjonelt ansvarlig har ansvaret for å påse at denne instruks følges.

 

Operasjonelt ansvarlig
1.3

Produksjonsledere, byggeledere, formenn og entrepriseansvarlige har ansvar for og skal avholde jevnlige planleggingsmøter. Dette for å planlegge produksjonen på en måte slik at sikre løfteruter kan etableres og at andre aktører ikke hindres nevneverdig i sin produksjon fordi last skal passere.

 

Produksjonsleder/ Byggeleder/

Entreprise ansv.

 

1.4 Produksjons-samordner avholder normalt hver dag et morgenmøte med sine signalmenn/anhukere og baser på bygget. Dette for å gjennomgå dagens produksjon og hvor personell vil være utsatt for hengende last, for så bestemme dagens sikre lastruter. Kranfører kan delta på møtet eller motta riggtegning på SMS og info på radio. Produksjons-samordner
1.5

Det utarbeides en plast laminert enkel riggtegning, med bygget og kranenes arbeidsområder.

Riggtegningen brukes som planleggingsverktøy på morgensamlingene. Deltakere, lossesoner, monteringsareal, arbeidssteder for øvrige personer i kranenes arbeidsområde og sikre at lastruter markeres på riggtegningen.

Riggtegningen avfotograferes og sendes kranfører, og HMS/SHA ansvarlig for arkivering.

(Bruk Whiteboardtusj slik at riggtegning kan gjenbrukes)

 

Produksjons-samordner
2 Generelt

Disponering og bruk av tårnkranen/ kranene.

 • Den entreprenør som normalt har størst behov for kran i sin produksjon, kan utnevnes til «Kranentreprenør», for bruk av kranene iht. sine kontrakter. Andre aktører skal/kan bruke kranene, i samråd med operasjonelt ansvarlig hos Kranentreprenør
 • Det utnevnes en operasjonelt ansvarlig, (for eks. hovedansvarlig signalgiver eller formann) som har hovedansvaret for sikker bruk av kranen.
 • Kranentreprenør og andre aktører skal ved bruk av kran, følge denne instruks for å sikre alt personell på byggeplassen mot fallende gjenstander eller klemskader
 • Ved flere kraner på byggeplassen kan det vurderes å utnevne flere operasjonelt ansvarlige.
 • Dersom det må løftes utenfor de planlagte lastruter med andre aktører i faresonen, må disse vike i korte perioder mens last passerer. Løfterute som medfører vesentlig stans i andre aktørers produksjon skal avklares med prosjektets entrepriseansvarlige før iverksatt løft.

·       Aksepterte sikkerhetsbarrierer ved løfteoperasjoner er:

o   Fysisk sperring med rød/hvit kjetting / plastbånd

o   Vaktpersoner, dvs. en eller flere signalmenn som «følger» lasten fra anhuking til landingsplass og som varsler/fjerner personell i faresonen. Signalgiver skal avtale hvis lasten må overtas av ny signalgiver på landingsplassen

·       Sperringer fjernes umiddelbart etter løfteoperasjonen.

 • All kommunikasjon med kran skal foregå på byggeplassens anerkjente språk, norsk anbefales.
3 Operasjonelt ansvarlig
 • Har et overordnet ansvar for at løft blir utført sikkert og at løft over personell unngås.

·       Påse å følge opp at personellet som er signalmenn/anhukere behersker byggeplassens språk, har gjennomgått dokumentert opplæring som anhuker og er kjent med sikker praksis ved kran og løft.

4 Produksjons-samordner
 • Produksjons-samordner avholder og leder normalt morgensamlingen (se pkt 1.4)
 • Produksjonsområder og lastveier markeres på krankartet for at alle skal ha forstått hva som er avtalt. Produksjons-samordner fotograferer krankartet og sender kartet til kranførere i aktuelle kraner med eventuelt kopi til HMS ansvarlig for arkivering.
5 Signalgiver / Anhuker
 
 • Normalt skal signalgiver bruke de lastruter som er avtalt på morgensamlingen
 • Ved avvik skal signalgiver avtale nye lastruter med kranfører.
 • Avvikes det fra de avtalte lastruter skal anhuker i størst mulig grad velge løfteruter som går over områder uten personell, og dernest skal det velges løfteruter som går over områder med lite aktivitet.
 • Det er både signalmenn og kranførers ansvar at last ikke føres over personell
 • Dersom løfterute går over områder uten personell kan løftet sendes av en signalgiver, og tas imot av en annen.
 • Løfteruter over et område med personell skal signalgiver «følge» lasten og varsle og få fjernet personell som er i faresonen når lasten passerer. Dersom løftet hindrer andre aktører over tid: se avsnitt 2 Generelt.
6 Kranfører
 • Kranfører skal følge de planlagte og avtalte lastruter, samt forsikre seg om at signalgiver har klarert ruten og nødvendige sperringer er på plass.
 • Dersom det må løftes utenfor de avtalte lastruter skal dette være avtalt med signalgiver. Kranfører skal forsikre seg om at signalgiver «følger lasten» og at det ikke er personell i faresonen.
 • Kranfører ser alltid etter, om personell som ikke er med på løfteoperasjonen befinner seg i faresoner.
 • Det er både signalmenn og kranførers ansvar at last ikke føres over personell

 

Eksempel på planlegnings tegning 

KTF standard - Eksempel på planlegnings tegning

C2 Kategorisering av løfteoperasjoner

Sjekkliste for gjennomgang av ulike typer løft. Definerer risikonivå og tiltak som skal være førende for planlegging av ulike typer løft. Gjøres kjent for alle som involveres i løfteoperasjoner på prosjektet.

C2 Kategorisering av løfteoperasjoner

C3 Kontrollplan for sikker utførelse av løfteoperasjoner

Følgende instrukser skal være utarbeidet og kommunisert med aktuelle roller for løfteoperasjoner

Referanselisten er hentet fra KTF-standard og løfteveileder

C3 Kontrollplan for sikker utførelse av løfteoperasjoner

Sjekkliste

Innholdet er hentet fra KTF-standard og løfteveileder

Sjekkliste

C4 Daglig / førbruks kontroll:

Kranførere og andre brukere av løfte- og arbeidsutstyr, er gjennom sin opplæring pålagt å gjennomføre en kontroll av kranen og utstyret før bruk. Innholdet av denne kontrollen er det gjerne bruksanvisningen som beskriver. Enkelte produsenter har bruksanvisninger som er meget omfattende og det er utfordrende for kranføreren å trekke ut de viktige kontrollpunkter som bør gjøres daglig.

Hensikten med daglig/førbrukskontroll er å:

 • Påse at arbeidsutstyrets driftsforhold er iht. produsentens anvisninger.
 • Forvisse seg om at sikkerhetsrelaterte komponenter fungerer eller har mulighet til å fungere.
 • Unngå at arbeidsutstyret brukes med alvorlige feil og mangler og holde oppsyn med utvikling av slitasje.

Det er også en del vedlikeholdspunkter som kranfører kan eller skal utføre, hvis dette ikke er lagt inn i periodisk service og kontroll. Ved at kranene ofte er leiet og eies av andre, er det gjerne inngått serviceavtaler for dette.

Det er derfor formålstjenlig at kranleverandør, sammen med eier/arbeidsgiver utarbeider grensesnitt for hva som skal kontrolleres av servicepersonell og hva som skal utføres av kranfører.

Dette bør resultere i en sjekkliste som kranfører og/eller andre brukere skal gjennomføre daglig.

En annen fordel ved slike sjekklister er at kranen startes riktig opp, at spesielle oppgaver gjennomføres og at kranen blir forlatt på samme måte hver gang.

Slike sjekklister og instrukser må være en del av den utstyrsspesifikke opplæringen.

For å kunne dokumentere at vedlikehold og at daglig kontroll gjennomføres, bør dette kvitteres i en egen logg i kranen eller annen avtalt måte. (Se også vedlegg F) Digitale løsninger for dokumentasjon av gjennomførte førbrukskontroller brukes av mange, da det gir en enkel oversikt over at kontroller er gjennomført. Slike systemer kan samtidig brukes til å dokumentere at kranfører/brukeren har varslet om feil som må rettes.

Daglig kontroll av tårnkran, sjekkliste for kranfører

Eksemplet på sjekkliste er hentet fra en spesifikk kran – Kran X 

Vedlikehold og ettersyn av tårnkran, utført av kranfører

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.