KTF-standard

Vedlegg B (Normativt) Krav til opplæring

Arbeidsgiver skal forsikre seg om at alt personell som er involvert i løfteoperasjoner, eller med vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, er skikket, kompetent og tilstrekkelig trent til å utføre oppgavene og ivareta ansvarsområdene. Kompetansekrav for de ulike rollene og anerkjent norm for opplæring er beskrevet i dette vedlegget. Alt personell som er involvert i bruk, drift og vedlikehold av løfteinnretninger bør ha relevante fagbrev.

 

Personell under opplæring skal kun settes til oppgaver som samsvarer med deres nåværende kompetanse, som vurdert av fadder og den opplærings ansvarlige.

 

Kompetansekrav

Roller Kompetansekrav.

Operasjonelt ansvarlig

(Personen som er utpekt til å ivareta det overordnete ansvaret for løfteoperasjonene)

 

Kunnskap om gjeldende myndighetskrav og relevante standarder

Kunnskap og erfaring om løfteoperasjoner og evner til å lede og veilede involvert personell.

Kunnskap om metoder for å påse at løfteoperasjoner blir utført i samsvar med myndighetskrav og aktuelle bruksstandarder.

Kunnskap om farer forbundet med løfteoperasjoner og

gjennomføring av risikovurdering samt utarbeidelse av sikker jobb analyse (SJA)

Teknisk ansvarlig

(Personen som er utpekt til å ivareta det tekniske ansvaret)

 

Kjennskap til gjeldende forskrifter samt tekniske krav til arbeids- og løfteutstyr,

Kunnskap om krav til periodisk og sakkyndig kontroll og nødvendig dokumentasjon for de ulike typer arbeids- og løfteutstyr.

Kunnskap om krav til vedlikehold og vedlikeholdssystem som benyttes for løfteinnretningene.

 

Kunnskap om reparasjon og fornyelse av løfteutstyr.

Kranfører

Opplæring iht. anerkjent norm for opplæring av kranførere i dette vedlegg.

 

Kunnskap om myndighetskrav, denne standarden og gitte instrukser.

Fagbrev i kran og løfteoperasjonsfaget er ønskelig, men ikke obligatorisk.

 

Signalgiver / Anhuker

Dokumentert opplæring som signalgiver/anhuker. Opplæringens varighet bør være minst 8 timer og inneholde både teori og praksis.

I henhold til anerkjent norm for opplæring er slik opplæring på 24 timer (modul 1 og 2.3)

Kunnskap om myndighetskrav, denne standarden og gitte instrukser.

Vedlikeholds-personell Vedlikeholdspersonell bør ha relevante fagbrev og skal ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon til å utføre de arbeidsoppgavene han/hun blir satt til.
Sakkyndig virksomhet

Virksomhet som er sertifisert for kontroll av aktuelt arbeidsutstyr, av et sertifiseringsorgan utpekt av Arbeidstilsynet.

Kontrollører skal være ansatt i sakkyndig virksomhet og kompetansevurdert for kontroll av aktuelt arbeidsutstyr. Se tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet utarbeidet av Samordningsrådet.

 

Opplæring av kranførere

 • Kravene til opplæring av kranførere anses oppfylt når opplæringen er gjennomført i henhold til tabellen nedenfor – Anerkjent norm for opplæring.
 • All opplæring som gjennomføres etter standardens utgivelsestidspunkt skal være i henhold til opplæringsmoduler der slike er utarbeidet. Tidligere opplæring i tråd med fagplan som angitt i tabellen nedenfor, vil fortsatt være gyldig.
 • Opplæring i tråd med fagplaner og opplæringsmoduler skal dokumenteres gjennom kompetansebevis utstedt av godkjent nasjonalt register.
 • Kranførerbevis som er utstedt av andre nasjonale myndigheter, skal en søke Arbeidstilsynet om norsk godkjenning

 

Anerkjent norm for opplæring av førere

S = Sertifisert sikkerhetsopplæring                

D = Dokumentert opplæring

 

T= Teorikurs     P= Praksiskurs           BI= Bedriftsintern praktisk opplæring

Type innretning Kompetanse-bevis kategori

Gamle fagplaner

 

Dagens opplærings-

moduler 

S/D
 Anhukerkurs Anhuker F-2702 T/P

Modul 1

Modul 2.3

S/D
 Mobilkran G 1

F-2685 T/P

F-3686 T + BI

Modul 2.4 T

Modul 3.4 P

Modul 4.4 BI

S
Minikran
0-2tm
2-10tm
Over 10tm
Dokumentert opplæring D
G8

F-2707 T

F-2706 P

Modul 2.8 T

Modul 3.8 B

Modul 4.8 BI

S
G 1

F-2685 T/P

F-3686 T + BI

Modul 2.4 T

Modul 3.4 P

Modul 4.4 BI

S
 Tårnkran G 2

F-2695 T/P

F-2696 T + BI

Modul 2.5 T

Modul 3.5 P

Modul 4.5 BI

S
Portal-/ Svingkran G 3

F-2690 T/P

F-2691 T + BI

Modul 2.6 T

Modul 3.6 P

Modul 4.6 BI

S
Bro- og traverskran G 4

F-2693 T/P

F-2694 T + BI

Modul 2.7 T

Modul 3.7 B

Modul 4.7 BI

S
 Offshorekran G 5

Modul P-2.1

Modul P-3.1

Modul P-4.1

S
Lastebilkraner med
kap > 2 tm
G 8

F-2707 T

F-2706 P

Modul 2.8 T

Modul 3.8 B

Modul 4.8 BI

S
Fastmonterte
hydrauliske kraner
G 20 F-3089 Modul P-2.1 D
Lastebilkraner med
kap < 2 tm
Dokumentert opplæring D
Personløftere Dokumentert opplæring F-2699 T/P D

 

 Andre løfteinnretninger

Løfteinnretning det ikke foreligger anerkjent fagplan for, skal kun opereres av personell med dokumentert opplæring i henhold til fagplan som er utviklet av selskapet. Planen skal være basert på produsentens anbefalinger, selskapets egne erfaringer og utarbeidede offisielle fagplaner for de mest sammenlignbare krantypene.

 

Sertifisert og dokumentert opplæring

Sertifisert opplæringsvirksomhet skal stå for all opplæring i henhold til fagplaner og opplærings-moduler, i tråd med krav i Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid og Samordningsrådets tilleggskriterier. Øvrig opplæring skal være dokumentert.

 

Utstyrsspesifikk opplæring

Den utstyrsspesifikke opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art (kranen), og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret riktig og sikkert ref. FUA §10-4.

Den skal minimum inneholde:

Krav til opplæring iht. bruksanvisning om:

 • teknisk oppbygging, for eksempel hydraulikk, styresystem og lignende
 • sikkerhetsfunksjoner som overlastsystem, nødstopp, grensebrytere, alarmer og lignende,
 • bruksområder og bruksbegrensninger
 • førbrukskontroll
 • betjening, vedlikehold og kontroll
 • relevante krav i denne standarden
 • kommunikasjon
 • montering av verktøy og ekstrautstyr

 

Opplæringen skal gjennomføres med kompetent personell og det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæringen. (Se eksempel sist i dette vedlegget)

Arbeidsgiver er ansvarlig for både gjennomføring og innhold i opplæringen.

 

Arbeidsplassopplæring

Arbeidsplassopplæringen skal sikre at arbeidstakeren har fått kunnskap om de krav, spesifikke farer og lokale prosedyrer som gjelder på den aktuelle arbeidsplassen, til eksempel:

 • Bedriftens interne prosedyrer og instrukser
 • Hindringer som jernbane, ledninger ol.
 • Bygge -/anleggsplassens løfteprosedyrer og instrukser
 • Instrukser for sikring og avsperring av løfteruter

Opplæringen skal være dokumentert. (Se eksempel sist i dette vedlegget)

Arbeidsgiver er ansvarlig for både gjennomføring og innhold i opplæringen.

Ny opplæring må gis dersom de stedlige forholdene endrer seg.

Normalt gis arbeidsplassopplæringen av hovedbedrift.

 

Eksempel på dokumentasjon for utstyrsspesifikk og arbeidsplassopplæring for tårnkran

dokumentasjon for utstyrsspesifikk og arbeidsplassopplæring for tårnkran

Fadderordning

Bedriftsintern opplæring av kranfører

 • Opplæring av nye kranførere skal følge aktuelle fagplaner/opplæringsmoduler og fadder (Praktisk kjøreinstruktør) skal oppfylle eventuelle tilleggskrav i disse.
 • Fadder skal være ansvarlig for krankjøringen i opplæringsperioden.
 • Når eleven kjører kran, skal vedkommende være under oppsyn av fadder hele tiden.
 • Under opplæring i bruk av kraner skal fadder være sammen med eleven til fadderen vurderer det som fullt forsvarlig å ivareta oppsynet fra sidelinjen. Fadder skal hele tiden ha radiokontakt og oppsyn med sin elev.

 

Vedlikehold av kompetanse

All kompetanse som det er stilt krav om i dette vedlegget, skal holdes ved like. Ref. også FOL § 8-1. Følgende områder bør vektlegges spesielt ved repetisjonstrening:

 • gjeldende regelverk og standarder
 • korrigering av uønsket adferd

Vedlikehold av kompetanse kan gjøres internt i foretaket eller ved ekstern kursvirksomhet.

Vedlikehold av kompetanse skal dokumenteres.

 

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.