KTF-standard

Vedlegg G (Normativt) Risikovurdering

Hensikt

Risikovurdering er et viktig fundament i nåtidens regelverk hjemlet i Arbeidsmiljølovens §3-1 bokstav c.

Videreført i internkontrollforskriften §5 punkt 6, som krever at risikovurderingen skal dokumenteres skriftlig. Byggherreforskriften krever også risikovurdering hvor risikoforhold som påhviler byggherren er dokumentert i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA plan). Risikovurdering er et arbeidsgiveransvar og kan ikke erstattes av SJA (Sikker Jobb Analyse) eller lignende. SJA er et supplement til risikovurdering.

For å oppnå sikre løfteoperasjoner er det nødvendig at alle involverte er klar over og kan redusere de farene som dette innebærer. For å få til dette kan en benytte seg av ulike former for risikovurdering, alt etter kompleksiteten av de løfteoperasjonene som skal utføres.

Hensikten med risikovurdering er å prøve og identifisere alle potensielle farer under alle tenkelige forhold og iverksette tiltak for å redusere eller fjerne disse.

De ulike metodene for risikohåndtering (se nedenfor) kan benyttes for alle typer løfteoperasjoner, og det er særlig aktuelt med slik vurdering dersom:

 • det ikke foreligger tilstrekkelig prosedyrer og arbeidsbeskrivelser
 • løfteoperasjonen inneholder nye og lite forutsigbare risikoelementer
 • en ønsker å endre utstyr, utvikle nytt og vurdere samspillet mellom nye løsninger og det utstyret som allerede er i drift
 • en ønsker å sikre at det brukes utstyr som er tilpasset formålet, og at utstyret benyttes korrekt,
 • en opplever økende feilfrekvens eller økt risiko ved enkelte løfteoperasjoner

Ved alle risikovurderinger er det særlig viktig at det tas med personell med bruker erfaring.

 

Identifikasjon av risikoelementer

Med risikoelementer menes alle forhold som direkte eller indirekte kan påvirke risiko for tap eller skade på personell, miljø eller økonomiske verdier.

Identifikasjon av risikoelementer er viktig. Dersom en ikke greier å identifisere risikoelementene, vil en heller ikke ha mulighet til å eliminere eller redusere disse på en systematisk måte.

Basis for en vellykket identifikasjon er

 • kunnskap om prosedyrer, systemer, utstyr og komponenter
 • kunnskap om løfteoperasjoner / bruk
 • kunnskap om ulykker
 • kunnskap om uønskede hendelser og nestenulykker
 • systematikk og analysemetoder
 • kunnskap om anhuking av ulike typer last

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoder

 

For å sikre at risiko blir håndtert på en systematisk måte er det flere alternative metoder,

Her er nevnt noen som kan benyttes.

 

Før-jobb-samtale

Før-jobb-samtale er en muntlig gjennomgang i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon. Alle som er direkte involvert i operasjonen, skal delta. Denne type gjennomgang bør dokumenteres kort ved at man i stikkordsform lister opp sentrale elementer som har vært tatt opp og avklart i forbindelse med arbeidsoperasjon. Navn på deltagere i FJS bør noteres ned.

 

Sikker-jobb-analyse

Sikker-jobb-analyse er en systematisk og dokumentert gjennomgang av alle risikoelementer i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller løfteoperasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under utføring av arbeidsoppgaven eller løfteoperasjonen.

 

Risikovurdering ved bruk av kompetansegruppe

Risikovurdering ved bruk av en kompetansegruppe er en systematisk og dokumentert gjennomgang ved bruk av forhåndsdefinerte ledeord, og den gjennomføres av personell med spesiell kompetanse innenfor de relevante fagområdene.

For løfteoperasjoner kan naturlige gruppemedlemmer være kranfører, anhuker, signalgiver, operasjonelt- og teknisk ansvarlig, sakkyndig kontrollør, utstyrleverandører, osv.

I tillegg må gruppen ledes av en person med kompetanse i å utføre denne typen risikovurdering.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.