KTF-standard

5.12 Løfting med gravemaskin eller hjullaster

Gravemaskin og hjullaster skal ikke brukes til løfting av fritthengende last uten at maskinen er utstyrt med anordninger som hindrer lasten i å falle fritt.

  • Det skal være løftediagram i maskinen enten på dataskjermen i maskinen, eller plassert synlig på annen hensiktsmessig plass i førerhus.
  • Maskiner som skal brukes til løfting av last skal være innstilt på løftemodus og ha sikkerhetsanordning som varsler føreren ved overlast.
  • Krok på maskinen skal vær tydelig merket med WLL tonn.
  • Bruksanvisningen skal beskrive hvordan en kan utføre løfteoperasjoner på en sikker måte, samt hvordan sikkerhetssystemet fungerer og skal brukes.

Ref. AML § 4-4 pkt. 3, Forskrift om Maskiner Vedlegg I, punkt 4.2.2.
Standardene NS-EN 474-1 Generelle krav og NS-EN 474-3 Lastere og NS-EN 474-5
Hydrauliske gravemaskiner.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.