KTF-standard

3.7 Signalgiving til kraner / kommunikasjon

Visuelle håndsignaler og bruk av radiokommunikasjon er anerkjent kommunikasjon for signalgiving til kraner.

 • Det skal avklares før løfteoperasjonen hvem som er signalgivere.
 • Kommunikasjonsform som skal benyttes, skal avtales som del av “før-jobben-samtale” eller SJA.
 • Det skal til enhver tid være tilstrekkelig kommunikasjon mellom alt personell som er involvert i løfteoperasjonen.
 • Kranfører skal til enhver tid ha hele sin oppmerksomhet rettet mot løfteoperasjonen.
 • Dersom kranfører og signalgiver ikke har løpende kommunikasjon, eller at kranfører ikke oppfatter/forstår signalgivers signaler, skal han stoppe lasten i sikker høyde og avvente nye signaler.
 • Når lasten ikke er synlig gjelder kravene for blindkjøring, se 3.8.3

 

Visuelle håndsignaler:

 • Signalgiver må plassers slik at han har god oversikt over løfteoperasjonen.
 • Når kranfører ser signalgiver, vil bruk av håndsignaler være tilstrekkelig, dersom annen instruks ikke er gitt eller avtalt.
 • Dersom ikke annet er avtalt brukes anerkjente signaler iht. vedlegg E.

 

Radiokommunikasjon:

 • Det bør utarbeides en kommunikasjons / kanalplan for prosjektet. (Se eksempel i vedlegg E)
 • Dersom det brukes flere kraner, tårn, mobil og lastebilkraner eller annet utstyr som kan komme i konflikt med hverandre bør det tildeles egen sikkerhetsradio for internkommunikasjon mellom disse.
 • Det skal benyttes radiokommunikasjonsutstyr som er tilpasset den aktuelle løfteoperasjonen. Bruk av mobiltelefon med “handsfree” kan i enkelte tilfeller vurderes som et alternativ til bruk av radio.
 • Radiokommunikasjonen skal testes før start av løfteoperasjon.
 • Ved all dirigering skal en tale klart og tydelig.
 • For å hjelpe kranfører kan ønsket kranbevegelse angis i meter.
 • Ved presisjonskjøring og monteringsløft bør det benyttes bekreftende kommunikasjon i forbindelse med løfteoperasjoner. Med dette menes at ønsket kranbevegelse angis av signalgiver, og at ordren bekreftes av kranfører.
 • Ved blindkjøring og der det ellers er hensiktsmessig skal det velges en kommunikasjonsform som innebærer at signalgiver gir kontinuerlig signal om å fortsette bevegelsen. Kranfører skal da stoppe umiddelbart om han/hun ikke får signal.
 • Unødvendig bruk av radio, støy eller aktivitet som kan virke forstyrrende på løfteoperasjonen skal unngås og løfteoperasjonen stanses.
 • Radiokommunikasjonsutstyr som er montert i førerkabin bør ha tilgjengelig mikrofon og montert en anordning som kobler inn sendeknappen uten at fører må fjerne hendene fra betjeningshendelene.
 • Dersom ikke annet er avtalt, skal kommunikasjon foregå på norsk. Alt personell som er involvert, skal beherske det valgte språket.
 • Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakerne har gode kunnskaper i det språk som brukes,
 • slik at de er i stand til å uttale og forstå den talte beskjeden på en korrekt måte og dermed
 • forholde seg på en måte som er hensiktsmessig for å forebygge situasjoner som kan føre til fare
 • for skade på liv eller helse. Ref. FUA § 22-4.
 • Arbeidsgiver kan bare benytte arbeidstakere som kan forstå de anvisninger som blir gitt, når sikker utførelse av arbeidet krever muntlige anvisninger.
 • Muntlige anvisninger, herunder forhånds-avtalte, skal skje i form av korte tekster, setninger, grupper av ord og/eller enkeltord og være klart forståelige.
 • Dersom ikke alle involverte behersker norsk, eller har ulike språk, bør det foretas en risikovurdering.  For å oppnå sikker kommunikasjon bør signalgivere og kranfører snakke og forstå norsk, eller snakke samme språk. Et begrenset antall signalgivere kan også bidra til sikrere kommunikasjon.

Kommandoord for radiokommunikasjon og håndsignaler som brukes ved løfteoperasjoner, se vedlegg E

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.