KTF-standard

Vedlegg D (Normativt) Dokumentasjon og merking

Krav til brukerdokumentasjon

Alt løfteutstyr produsert etter 01.01.1995. skal følges av en samsvarserklæring og skal være CE-merket i henhold til Forskrift om Maskiner nr. 544.

Alt løfteutstyr skal følges av en bruksanvisning i samsvar med krav i Forskrift om Maskiner.

En bruksanvisning for hver løfteinnretning skal være tilgjengelig på/eller i nærheten av innretningen. Denne skal inneholde informasjon om bruk, betjening, vedlikehold, sammenstilling, demontering og transportering. Det vises her til krav til innhold i Forskrift om Maskiner.

Alle løfteinnretninger skal ha oppdatert vedlikeholds journal.

 

Kontrollbok

Kontroller, reparasjoner og modifikasjoner skal føres i en kontrollbok eller på et kontrollkort. Det kan det benyttes et elektronisk system som gir tilsvarende oversikt. Den sakkyndige virksomheten skal kvittere i kontrollbok. Informasjonen skal oppbevares så lenge utstyret er i drift og være tilgjengelig.

 

Loggbok

Loggbok føres om nødvendig, avhengig av bruken.

Utførte førbrukskontroller og resultatene av disse. Det bør være utarbeidet en sjekkliste for gjennomføring av førbrukskontroller. Denne sjekklisten må være basert på bruksanvisning, eventuelle erfaringer og arbeidsgivers krav (se mer info i vedlegg C lokale prosedyrer).

 

Merking og skilting

Løfteutstyr skal være merket i henhold til Forskrift om Maskiner nr. 544 og benyttet produksjonsstandard for den enkelte løfteinnretning eller løfteredskap. Annet arbeidsutstyr som løftes har også krav til merking iht. Prodsentforskriften.

 

Kapasitetsmerking (WLL) på kraner og andre maskiner beregnet på løft av hengende last skal være leselig fra førerplass.

Kraner som er godkjent for personelltransport skal være merket for dette (typegodkjent).

Merkingen skal være varig i hele produktets levetid.

Alt løfteutstyr skal ha sporbarhetsmerking.

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.