KTF-standard

Vedlegg A (Normativt) Roller og ansvar

Det skal utnevnes personell for å ivareta de rollene som er beskrevet nedenfor. Utnevnelsen av de ansvarlige personene fritar ikke arbeidsgiver, eller eieren av løfteutstyret for det juridiske ansvaret. Rollene kan ivaretas av personell som også har andre plikter, og personellet trenger ikke være ansatt i det ansvarlige foretaket.

De ansvarlige personene skal ha tilstrekkelig opplæring og erfaring i tråd med krav i Vedlegg B om opplæring.

En person kan ha flere roller dersom det er hensiktsmessig.

 

 

Arbeidsgiver

Skal sørge for at bestemmelsene gitt i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter blir overholdt.

 

Dette vil særlig omfatte følgende:

 • sørge for at alt personell har nødvendig opplæring slik at de har kompetanse til de oppgavene de blir satt til.
 • sørge for at alt arbeidsutstyr som brukes av arbeidstakerne er i forsvarlig stand, kontrollert og sertifisert der hvor det kreves.
 • sikre at de som er tildelt oppgaver har tilstrekkelige myndighet.

 

Virksomheten   eller hovedbedrift

For en virksomhet med egne ansatte er det arbeidsgiver som har ansvaret for at aktivitetene samordnes og gjennomføres uten fare for liv og helse. Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass, skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne deres felles aktiviteter.

Hovedbedriften har ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i prosjektene. Dette er vanligvis den entreprenør som har flest utførende. Dersom det ikke er noen entreprenør utpeker seg som hovedbedrift skal en entreprenør ha vervet gjennom en skriftlig avtale, da det er et krav fra myndighetene at hovedbedrift er oppnevnt.

Hovedbedriften må gjennom vernerunder kunne sjekke ut om det er gjennomført nødvendige kontroller på løfteutstyr, kraner etc., om personell har nødvendig kompetanse, om krana er forsvarlig oppstilt osv. Videre skal/kan hovedbedriften kontrollere at arbeidsgivers plikter er gjennomført, likesom byggherren kan gjøre det, men det er viktig å være klar over hvor hovedansvaret ligger, nemlig hos arbeidsgiveren, jf. AML § 2-1.

 

Skal

 • påse at alt personell har tilstrekkelig og oppdatert kompetanse til de oppgavene de blir satt til.
 • påse at alt arbeidsutstyr som brukes er i forsvarlig stand, kontrollert og sertifisert der hvor det kreves.
 • sikre at de ansvarlige har tilstrekkelige myndighet.
 • peke ut personer som skal ivareta det tekniske ansvaret, Teknisk ansvarlig og person(er) med ansvaret for løfteoperasjonene, Operasjonelt ansvarlig, samt samordne felles kran og løfteoperasjoner.

 

Byggherre og Byggherrens representant

Byggherren (BH) har det overordnede ansvar for sikkerheten på en bygge og anleggs plass. Dette ansvaret skal ivaretas blant annet ved at det utarbeides en SHA plan med ulike spesifikke tiltak. Det er byggherre forskriften som setter krav til BH’s ansvar. Normalt vil BH’s ansvar være å se til at SHA planen etterfølges og at entreprenører/ totalentreprenører har system for å ivareta sikkerheten under utførelsen av prosjektet.

I forhold til løfteoperasjoner vil dette være å se til at entreprenører/hovedentreprenører har kompetanse og system for dette, og at utstyret er i orden iht. myndighetskrav.

Byggherrens representant (BHR) er byggherrens stedfortreder i prosjekter hvor enten byggherren mener de mangler byggherrekompetanse eller at prosjektet har en størrelse slik at BH ikke kan følge opp alt selv. BH/BHR har vanligvis også utpekt en eller flere KU (Koordinator for utførelse) som følger opp BH’s plikter mht. SHA i utførelsesfasen.

 

 

Operasjonelt ansvarlig

(Personen som er utpekt til å ivareta det overordnete ansvaret for løfteoperasjonene)

 

 Skal

 • utøve overordnet ledelse av løfteoperasjonene,
 • påse at alle løfteoperasjoner blir tilfredsstillende planlagt og utført på en sikker
 • måte, ved behov utføres risikovurdering og sikker jobb analyse. se vedlegg G.
 • påse at løfteoperasjoner blir utført med tilstrekkelig og kvalifisert personell.
 • koordinere løfteoperasjoner i forhold til andre pågående aktiviteter.
 • påse at det er nok tilgjengelig og egnet løfteutstyr.
 • sørge for at løfterute/løfteområde blir forsvarlig sikret og om nødvendig avsperret.
 • sørge for tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom skift,
 • sikre etterlevelse av denne standarden.

 

Teknisk ansvarlig

(Personen som er utpekt til å ivareta det tekniske ansvaret)

 

Skal

 • ivareta teknisk tilstand for løfte- og arbeidsutstyr som blir løftet,
 • sørge for at løfteutstyr og arbeidsutstyr som bli løftet er merket iht. forskriftskrav,
 • sørge for at nødvendig vedlikeholdsprogram er etablert, implementert, utført og
 • vedlikeholdt etter produsentens instruksjoner og erfaringer med denne typen
 • utstyr, se Vedlegg F om vedlikehold og kontroll, og FUA kap.12 og Kap. 13,
 •  sørge for at nødvendige periodiske og sakkyndige kontroller blir utført og fulgt opp.
 • sørge for at nødvendig dokumentasjon for løfteutstyr er tilgjengelig i henhold til
 • Vedlegg D om dokumentasjon og merking,
 • vurdere behov for å anbefale fornyelse og modifikasjoner av løfteutstyr i samråd
 • med brukere.

Produksjons- samordner

(Ansvarlig for logistikk samordningen for dagens produksjon)

I en del virksomheter og prosjekter vil aktørene ha ulike behov for bruk av kraner i sin produksjon, og alle aktører vil mene at deres behov er viktigst. Det vil derfor det være løfteoperasjoner som må prioriteres av forskjellige årsaker.

En produksjonsleder eller en utpekt produksjonsmedarbeider vil være som kjenner produksjonen og kan prioritere og fordele tilgang til kran.

Produksjonssamordnerens rolle er å kommunisere med de involverte i løfteoperasjonene, samt planlegge framdrift og produksjon, og behøver ikke å ha spisskompetanse innen løfteoperasjoner. Det må være god kommunikasjon og samarbeid med operasjonelt ansvarlig slik at løfteoperasjoner gjennomføres på en sikker måte.

 

Kranfører

Kranfører har ansvaret for alle momenter i løfteoperasjonen som han/hun kan burde oppfatte, se og påvirke.

 

Kranfører skal: 

 • ivareta sikkerheten for det enkelte løftet,
 • påse at nødvendig avsperring av arbeidsområde blir gjennomført,
 • delta i planlegging av løfteoperasjonene, se kapittel 3.4,
 • forvisse seg om at løfteinnretningen og løfteredskap er i god bruksmessig stand og i henhold til produsentens bruksanvisning, spesifikasjoner og instrukser,
 • utføre eller se til at det utføres vedlikehold i tråd med vedlikeholdsprogrammet,
 • utføre dokumentert førbrukssjekk av løfteinnretningen,
 • sørge for at nødvendig kommunikasjon er opprettet mellom alle som er involvert i løfteoperasjonen,
 • betjene løfteinnretningen og løfteredskap korrekt i henhold til produsentens bruksanvisning, denne standarden og gitte instrukser,
 • rette seg etter instrukser og signaler fra signalgiver, og adlyde stoppsignal uansett hvem som gir dette,
 • stanse en løfteoperasjon dersom det er tvil om sikkerheten. Løfteoperasjonen skal ikke gjenopptas før sikkerheten er ivaretatt,
 • ikke delta i løfteoperasjoner dersom han/hun kjenner seg fysisk eller mentalt uskikket,
 • ikke delta i andre gjøremål som kan avlede oppmerksomhet under løfteoperasjoner,
 • rapportere eventuelle uønskede hendelser, feil og mangler.

 

 Signalgiver

 Skal

 • delta i planlegging av den enkelte løfteoperasjonen,
 • klarere løfteruten og sørge for nødvendig avsperring for å holde personell som ikke er involvert i løfteoperasjonen, utenfor eksponert område,
 • forsikre seg om at anhuker og annet personell er i sikkert område ved heving og låring av last,
 • være i visuell – eller radiokontakt med kranfører og med anhuker.
 • kommunisere i henhold til krav i denne standarden,
 • signalgiver kan også være anhuker.

 

Anhuker

 Skal

 • delta i planlegging av den enkelte løfteoperasjonen,
 • bruke egnet løfteredskap til lasten i henhold til produsentens bruksanvisning, denne standarden og gitte instrukser,
 • utføre førbrukssjekk av løfteredskap,
 • sørge for at last er klargjort og forsvarlig sikret før løfteoperasjonen settes i gang,
 • gi melding til signalgiver når lasten er klargjort for løfting, og når kroken er frigjort etter endt løft,
 • anhuker kan også være signalgiver.

 

Organisering av roller og ansvar ved bruk av kraner

Løfteoperasjoner er aktiviteter med høy risiko og ofte med mange aktører involvert. Der det er mange aktører har de gjerne forskjellige arbeidsgivere. Aktørene vil også ha ulik tilnærming til kran og kranoperasjoner. Det kan være en entreprenør eller totalentreprenør som eier kranen eller har leiet den inn i prosjektet, denne opereres enten av egne ansatte eller innleide. Signalgivere og anhukere, kan være ansatt hos hovedentreprenøren eller hos underentreprenører som har behov for kran for transport av sitt materiell.

I en del prosjekter kan byggherren ha leiet inn kraner direkte fra en kranutleier til bruk for entreprenører eller totalentreprenør. Dette er avhengig av entrepriseform og kontrakter.

Med så mange ulike aktører med forskjellige arbeidsgivere kan det være en utfordring å organisere og bruke kraner på en trygg måte, samtidig med at roller og ansvarsforhold kan virke uklare.

På grunnlag av dette er det utarbeidet et eksempel på et organisasjonskart som viser hvordan dette kan organiseres. I kartet er det tatt utgangspunkt i et større prosjekt, men modellen kan også tilpasses prosjekter med en kran og/eller en arbeidsgiver med egne ansatte. Organisasjonskartet kan også tilpasses bedrifter med fast lokasjon og egne ansatte. Flere av rollene kan innehas av en og samme person, bare ansvar, funksjoner og oppgaver blir ivaretatt.

Intensjonen er å ha en oversikt over roller og ansvar på den enkelte arbeidsplass for å ivareta sikker bruk av kraner i løfteoperasjoner.

Eksempel på fordeling av Roller og ansvar ved bruk av kraner i bygg og anlegg

Se utfyllende forklaring til organisasjonskartet i vedlegg B Roller og ansvar. En og samme person kan inneha flere roller.

fordeling av Roller og ansvar ved bruk av kraner i bygg og anlegg

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.