KTF-standard

Vedlegg F (Normativt) Vedlikehold og Kontroll

Vedlikehold er en kombinasjon av alle tekniske, administrative og ledelsesmessige tiltak gjennom utstyrets levetid med hensikt å gjenopprette eller føre utstyret tilbake til en tilstand hvor det kan utføre tiltenkte funksjoner. Vedlikehold kan bestå av forebyggende aktiviteter, overvåking, inspeksjon, prøving, reparasjon, utskifting, orden og renhold. 

Hvilket vedlikehold, hva som skal utføres og når det skal utføres skal være beskrevet i produsentens bruksanvisning for utstyret. Denne beskrivelsen må ansees som minimumskrav til vedlikehold. Erfaringer med utstyret og bruken av det vil også kunne medføre endret frekvens, eller ytterligere vedlikeholds aktiviteter ut over det som er beskrevet i produsentens vedlikeholds instruks.

 

Vedlikehold av løfteutstyr deles inn i 1.-, 2.- og 3.linjes vedlikehold:

1.linjes vedlikehold:

Daglig-, periodisk- og forebyggende vedlikehold som utføres av bruker/ kranfører etter produsentens beskrivelser i bruksanvisning.

2.linjes vedlikehold:

Mindre reparasjoner og servicer som ikke krever sakkyndig virksomhets godkjenning etter utførelse.

3.linjes vedlikehold

Tyngre vedlikehold, dvs. store servicer og reparasjoner/ ombygginger som krever sakkyndig virksomhets godkjenning etter utførelse.

 

Samme hvilken av de tre typene vedlikehold som skal utføres er det krav til kompetanse. Den som skal utføre vedlikeholdet skal ha fått dokumentert opplæring i dette (ref. FUA kapittel 12)

Alt utført vedlikehold skal dokumenteres i logg -/vedlikeholdsjournal.

Der det er hensiktsmessig kan kranfører utføre førstelinjevedlikehold på løfteinnretningen han/hun fører. Dette bidrar til økt kunnskap om og eierskap til løfteinnretningen. 

Før vedlikehold på løfteinnretninger skal manøverposisjon merkes og om mulig låses. Innretningen skal ikke tas i bruk igjen før varselskilt er fjernet av den som er ansvarlig for vedlikeholdsaktiviteten.

Før løfteinnretningen settes i drift skal den ansvarlige for vedlikeholdsaktiviteten sørge for at det blir utført prøving i henhold til produsentens bruksanvisning, samt at alle sikkerhetssystemer blir satt i normal driftstilstand.

Etter utført vedlikehold, før løfteinnretningen tas i bruk, skal kranfører utføre brukssjekk og kontrollere at funksjoner er tilbakestilt i normal driftstilstand. Dersom omfanget av vedlikeholdet er begrenset, er det tilstrekkelig å kontrollere de funksjonene som har tilknytning til det utførte vedlikeholdet.

For å oppfylle forskrift om utførelse av arbeid kapittel 12, skal alt utført vedlikehold dokumenteres.

 

Bli medlem?

Som medlem i KranTeknisk Forening (KTF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arena for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.

I KTF vil du treffe nærmere 400 bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.